Comisiwn Cydraddoldeb yn ceisio gwrthdroi’r ‘hawl i rentu’ yng Nghymru a’r Alban

Cyhoeddwyd: 17 Dec 2018

Bydd cynllun hawl i rentu llywodraeth y DU yn cynyddu gwahaniaethu yn erbyn lleiafrifoedd ethnig, yn ôl y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (CCHD).

Mae’r CCHD yn cyflwyno tystiolaeth i achos a gafodd ei ddwyn gan y Cyd Gyngor ar gyfer Lles Mewnfudwyr, sy’n dechrau heddiw. Nod yr achos yw atal llywodraeth y DU rhag rhoi’r cynllun ar waith yng Nghymru a’r Alban.

Mae’r cynllun, a gafodd ei gyflwyno yn Lloegr dim ond ym mis Chwefror 2016, yn ei wneud yn ofynnol i bob landlord wirio darpar denantiaid i weld a oes hawl ganddynt i fyw yn y DU.

Cyflwynodd y cynllun gosbau troseddol ar gyfer landlordiaid a fethodd ei wneud.

Clywir yr achos yn y Llysoedd Brenhinol Cyfiawnder yn Llundain ar 18 a 19 Rhagfyr.

Wrth sylwi heddiw, meddai John Wilkes, Pennaeth y CCHD yn yr Alban:

Rydym yn gofidio bydd y cynllun hawl i rentu yn cynyddu gwahaniaethu yn erbyn lleiafrifoedd ethnig oherwydd bydd landlordiaid yn syml yn osgoi rhentu i unrhyw un a allai, yn eu tyb nhw, wedi gor-aros yn anghyfreithlon.

‘Oherwydd cymhlethdod cyfraith mewnfudo rydym yn gofidio y gallai pobl gyda dim ond hawl aros cyfyngedig yn unig  - a allai gynnwys entrepreneuriaid, cyflogeion sydd wedi’u noddi, a myfyrwyr- gael eu heffeithio arnynt yn arbennig.

‘Clywir yr adolygiad barnwrol rhwng 18 a 20 Rhagfyr a bydd ein cyflwyniadau’n dweud bod Llywodraeth y DU wedi methu â chydymffurfio â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus, sy’n ei wneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus sicrhau nad yw unrhyw bolisi yn gwahaniaethu neu cymerir camau i leihau gwahaniaethu i’r eithaf pan ystyrir ei fod yn digwydd.  

‘Ymysg ein pryderon yw’r ffaith nad yw’r llywodraeth erioed wedi monitro’r cynllun yn iawn i weld a yw’r gwahaniaethu wedi cynyddu ac nad yw fyth wedi ystyried peidio â rhoi’r cynllun ar waith yng Nghymru a’r Alban pe bai’n canfod bod hynny wedi digwydd.’

Ni fyddwn yn gwneud unrhyw ddatganiad pellach ar yr achos hwn nes dyfernir arno.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)