Y Comisiwn yn ceisio sicrwydd gan GIG yr Alban dros fynediad cyfartal i ofal iechyd

Cyhoeddwyd: 22 Jun 2016

Bydd y Comisiwn yn yr Alban yn cysylltu â Bwrdd GIG Ayrshire ac  Arran i geisio cael sicrwydd ei fod yn cyflawni eu rhwymedigaethau cyfreithiol i bob claf anabl.

Mae hyn yn dilyn dyfarniad gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yr Alban na ddarparwyd addasiadau rhesymol i glaf yn Ysbyty Crosshouse yn Ayrshire yr oedd hawl ganddi iddynt o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Bydd y Comisiwn hefyd yn codi, gyda Llywodraeth yr Alban, GIG yr Alban a Chyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ein pryderon na fo anghenion cleifion anabl yn cael eu cyflawni’n rheolaidd ledled yr Alban. Mae cyflawni anghenion pob claf yn ganolog o ran cyflenwi gofal o ansawdd dda i gleifion yn ogystal â bod yn greiddiol i Ddeddf Hawliau Cleifion (yr Alban) 2011.

Roedd yr Ombwdsmon yn pryderu fod proses ymgynghori’r Ysbyty wedi methu â chyflawni anghenion pobl anabl yn gyffredinol, a’r claf hwn yn benodol. Mae gofyn i GIG Ayrshire ac Arran sicrhau bod gan gleifion anabl fynediad cyfartal i ofal iechyd, ac felly bydd rhaid iddo wneud addasiadau rhesymol lle bo’u hangen.

Meddai Alastair Pringle, Cyfarwyddwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn yr Alban:

Prin 18 mis yn ôl cefnogom achos cyfreithiol lle na chafodd menyw fyddar ddefnydd o gyfieithwyr BSL yn ei chyfnod yn yr ysbyty yn GIG Tayside.

Yn sgil ein gwaith gyda GIG Tayside cafwyd ymrwymiad ganddynt i wella eu systemau a sicrhau bod cyfieithwyr BSL ar gael i bob claf. Buom yn ymgysylltu’n glos gyda Llywodraeth yr Alban a GIG yr Alban i sicrhau bod y gwersi o Tayside wedi’u dysgu a bod gan bob claf fynediad i gyfieithwyr BSL.

Rwy’n siomedig ein bod yma eto mor fuan, wedi fy nghyflwyno gan achos arall lle mae’r GIG yn yr Alban yn methu pobl ag anghenion unigol.

Mae ein gwaith ar fynediad i gyfieithwyr BSL gyda GIG Tayside yn dangos sut mae’n bosibl ei gael yn iawn i un rhan o’r boblogaeth. Mae angen i’r GIG yn awr ystyried sut y bydd yn trosglwyddo’r gwersi a ddysgwyd yn yr achos hwn ar draws yr Alban ac i bob maes anabledd. Mae’n hanfodol inni ddeall  pobl a’u hanghenion er mwyn darparu addasiadau priodol i ganiatáu pob un i fwynhau'r un mynediad i ofal iechyd ag eraill.

Mae ymateb i anghenion unigol yn ganolog i Ddeddf Hawliau Cleifion (yr Alban) ac yn ganolog i raglen Iechyd a Gofal GIG yr Alban sy’n canolbwyntio ar Unigolion, eto i gyd, dyma ni’n gweld pobl lle na chyflawnwyd eu hanghenion unigol. 

Bydd y Comisiwn yn ceisio sicrwydd gan Gyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gofal Cymdeithasol mai eithriad yn unig yw’r achosion hyn, a bod mynediad cyfartal i ofal iechyd yn flaenoriaeth i GIG yr Alban. 

Nodiadau i olygyddion

Am fwy o wybodaeth i'r wasg cysylltwch â Sarah Thoms ar 0141 228 5974, y tu hwnt i oriau swyddfa 07854 193592.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)