Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus: hyrwyddo cydraddoldeb ym myd addysg yn yr Alban

Cyhoeddwyd: 05 Mar 2020

Mae Cyngor Cyllido’r Alban (SFC) a’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol heddiw, 5 Mawrth 2020, wedi arwyddo Memorandwm Dealltwriaeth (MoU) sydd yn tanategu’u dyheadau a rennir i gryfhau ac ail-gadarnhau cydymffurfiaeth â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED) yn y colegau a’r prifysgolion.

Drwy’r MoU hwn, byddwn ni law yn llaw â’r SFC, yn cefnogi colegau a phrifysgolion yr Alban i fodloni’r gofynion a chyflawni dyheadau Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus a gweithredu i daclo’r anghydraddoldebau mwyaf parhaus yn ein cymdeithas.

Mae’n ofynnol i golegau a phrifysgolion o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 i roi sylw dyledus i’r angen i ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac erledigaeth; i hyrwyddo cyfle cyfartal; ac i feithrin perthynas dda wrth iddyn nhw ymgymryd â’u swyddogaethau cyhoeddus.  

Y MoU hwn, gyda’i ffocws ar weithio mewn partneriaeth â chorff sector i gryfhau cydymffurfiaeth â’r PSED i gyflawni cydraddoldeb sylweddol, yw’r un cyntaf o’i fath i ni.  

Y nod trosfwaol yw gwella deilliannau i bobl yn gweithio neu’n astudio yng ngholegau a phrifysgolion yr Alban sydd yn dioddef gwahaniaethu anghyfreithlon ac anghydraddoldeb.

Fe wneir hyn drwy:

  • nodi a datblygu perchenogaeth a dealltwriaeth a rennir o’r anghydraddoldebau mwyaf sylweddol a pharhaus yn y sector
  • prifysgolion a cholegau’n gosod deilliannau cydraddoldeb cenedlaethol SMART
  • meithrin hyder ac eglurder i nodi’r camau sydd eu heisiau i gyflawni’r deilliannau hyn
  • sicrhau craffu priodol a mesur cynnydd
  • gwerthuso camau a rhannu’r gwersi a ddysgwyd

Caiff y MoU ei ategu gan Gydgynllun Gweithredu sydd yn amlinellu’r gweithgareddau i daclo’r anghydraddoldebau mwyaf dybryd a chanllaw ar sut i gefnogi’r sector wrth olrhain effeithiolrwydd ac effaith yr ymdrechion hyn.

Wrth sylwi ar y MoU, meddai Prif Weithredwr SFC, Karen Watt:

'Mae cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiad yn ganolog i genhadaeth a gwerthoedd SFC. Gwyddom fod cyfraddau cyfranogi a llwyddiannau myfyrwyr yn astudio yn ein colegau a’n prifysgolion yn wahanol i fyfyrwyr sydd yn rhannu nodweddion gwarchodedig gwahanol. Rydym am weld y newid hwn fel y bo myfyrwyr yn cyflawni’r un deilliannau beth bynnag bo’u hamgylchiadau personol. 

'Rydym felly’n falch dros ben i weithio mewn partneriaeth â’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i sicrhau bod colegau a phrifysgolion yr Alban yn gwneud eu gorau glas i gyfrannu at gymdeithas fwy cyfartal drwy ymgorffori cydraddoldeb ac amrywiaeth ar draws pob un o’u swyddogaethau, gan gefnogi cyfranogiad, taclo rhagfarn a gosod perthynas dda yn greiddiol  i bopeth a wnânt.'

Meddai Rebecca Hilsenrath, Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

'Mae colegau a phrifysgolion yr Alban yn fannau lle mae myfyrwyr yn tyfu fel unigolion, lle maent yn meithrin y gwerthoedd a fydd yn eu paratoi i ddod yn ddinasyddion da a phobl ystyrlon.

'Mae’n bositif i weld SFC yn cofleidio’i rôl o oruchwylio’r sectorau coleg a phrifysgol a gweithio gyda ni i osod safonau uchel.

'Mae’r cytundeb heddiw yn cynrychioli datganiad cyffrous o fwriad. Model yw, gobeithio, y gwelwn sefydliadau eraill yn ei ystyried wrth geisio arwain y ffordd ar y mater allweddol hwn.'

Rebecca Hilsenrath (left) and Karen Watt (right) sign the memorandum of understanding

Nodiadau i olygyddion

Am wybodaeth bellach cysylltwch â:

  • Lynne Raeside, Pennaeth Materion Allanol, Cyngor Cyllido’r Alban, ffôn 0131 313 6526 neu anfon e-bost: lraeside@sfc.ac.uk
  • Vonnie Sandlan, Rheolwr Cyfathrebiaeth a Materion Cyhoeddus, Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, ffôn 0141 228 5914 neu e.bost: Vonnie.Sandlan@equalityhumanrights.com

Am Gyngor Cyllido’r Alban

Mae Cyngor Cyllido’r Alban (SFC) yn helpu i wneud yr Alban y lle gorau yn y byd i addysgu, i ymchwilio ac i arloesi. Gan fuddsoddi oddeutu £1.8 biliwn o arian cyhoeddus bob blwyddyn, mae cyllid yr SFC yn galluogi colegau a phrifysgolion yr Alban i ddarparu cyfleoedd newid-bywyd ar gyfer hanner miliwn o bobl ac i helpu creu economi ffyniannus yn y dyfodol. Am wybodaeth bellach gweler gwefan yr SFC.

Am y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yw’r Corff Cydraddoldeb Cenedlaethol (NEB) ar gyfer Cymru, Lloegr a’r Alban. Rydym yn gweithio i ddileu gwahaniaethu a hybu cydraddoldeb ar draws y naw nodwedd warchodedig a amlinellwyd yn Neddf Cydraddoldeb 2010. 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)