Siomedigaeth â dyfarniad y llys ar bolisi newid clo Serco

Cyhoeddwyd: 12 Apr 2019

Ategodd y llysoedd heddiw y gallai dwsinau o bobl yn Glasgow gael eu gwneud yn ddigartref ac yn agored i niwed gan bolisi Serco ynglŷn â chyflwyno gorchmynion newid clo i denantiaid y gwrthodwyd lloches iddyn nhw yn y DU.

Wrth sôn am y dyfarniad yn yr achos Ali v Serco Group a’r Ysgrifennydd Cartref, a Rashidi v Serco Group a’r Ysgrifennydd Cartref, meddai Judith Robertson, Cadeirydd Comisiwn Hawliau Dynol yr Alban, a Lynn Welsh, Pennaeth Cyfreithiol i Gomisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yr Alban:

'Rydym yn parhau i ofidio’n fawr ynglŷn â pholisi Serco o gloi pobl o’u cartrefi heb brosesau neu ddiogelwch priodol, a’r effaith garw y caiff hyn ar y bobl dan sylw, gan eu gadael heb unman i fynd iddo ac yn agored i niwed ar strydoedd yr Alban.

'Rydym yn dal i bryderu bod y polisi yn methu â chydymffurfio â hawliau dynol pobl gan gynnwys eu hawl i fywyd preifat a theuluol.

'Byddwn bellach yn ystyried y camau priodol nesaf, gan gynnwys ymyriad cyfreithiol posib mewn achos perthnasol arall.

'Mae’r dyfarniad heddiw yn darparu eglurder sydd i’w groesawu bod gan Serco rwymedigaethau o dan gyfreithiau hawliau dynol pan ddaw i ddarparu’r llety hwn ac na all Llywodraeth y DU, yn syml, ymwrthod ei hunan â’i rhwymedigaethau hawliau dynol drwy ddefnyddio darparwyr preifat i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus.'

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)