Datgelu cyflog doniau BBC

Cyhoeddwyd: 20 Jul 2017

Wrth sylwi ar ôl i’r BBC gyhoeddi gwybodaeth cyflogau, meddai Prif Weithredwr y Comisiwn, Rebecca Hilsenrath:

“Yr hyn y mae’r ffigyrau yn dangos yw bod rhwystrau i fenywod wrth gyflawni cydraddoldeb o ran cyflog ac mae hyn yn codi cwestiynau o ran y gwahaniaethau o ran sut rydym yn ystyried a gwobrwyo doniau merched a dynion. Nid problem yn y BBC yw hyn yn unig, nag un o rywedd, ond ar draws diwydiant y cyfryngau yn ehangach, y sector cyhoeddus a busnes. Y cwestiwn pwysig yw beth rydyn ni’n mynd i wneud yn ei gylch? Dyna’r her i ni oll. Mae angen mwy o bwyslais ar ddeall a thaclo achosion anghydraddoldeb o ran cyflog er mwyn i gau’r bwlch mewn gwirionedd i fenywod, rhai grwpiau lleiafrifoedd ethnig ac i bobl anabl.

“Rydym yn croesawu’r ffaith bod y BBC wedi cyhoeddi ei ffigyrau cyflog ac yn arwain y ffordd ar dryloywder, ac rydym hefyd yn croesawu’i gynlluniau i annog a hyrwyddo merched drwyddi draw yn y busnes. Rydym wedi gweithio gydag Ofcom ar lunio canllaw ar sut i gynyddu amrywiaeth o flaen y camera a thu ôl iddo fel ei gilydd, a byddwn cyn hir yn cyhoeddi argymhellion ar sut y gallwn gau’r bwlch cyflog yn bellach o ran rhywedd, hil ac anabledd."

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)