Cyfarwyddyd newydd yn helpu cyfarwyddwyr i osod y dôn ar hawliau dynol

Cyhoeddwyd: 13 May 2016

Dylai arweinyddion busnes fanteisio ar gyfleoedd i sicrhau eu dyfodol a diogelu eu brand drwy fabwysiadu polisïau hawliau dynol blaengar.

Daw’r alwad wrth i’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol lansio cyfarwyddyd pum cam syml i helpu cyfarwyddwyr bwrdd yn y Deyrnas Unedig i ddangos arweinyddiaeth wrth sicrhau bod eu busnesau’n cyflawni eu cyfrifoldeb i barchu hawliau dynol.

Niweidio enw da, oedi o ran gweithredu ac anallu i recriwtio’r bobl ddawnus orau yw dim ond rhai o’r risgiau i fusnesau sy’n methu parchu hawliau dynol. 

Tra bydd cwmnïau sy’n gweithredu gyda diwylliant o barch at hawliau dynol yn dod yn fusnesau y mae pobl am fuddsoddi ynddynt yn ogystal â gweithio iddynt.  A byddant yn gweld gwerth eu brand yn cynyddu.

“Bydd “Busnes a hawliau dynol: Cyfarwyddyd pum cam i fyrddau cwmnïau” yn helpu cyfarwyddwyr i greu’r diwylliant priodol a deall yr hyn sydd eu hangen arnynt i’w wneud i wybod a dangos bod eu cwmni yn parchu hawliau dynol mewn gwirionedd.

Wrth lunio’r cyfarwyddyd tynnodd y Comisiwn ar brofiad Grŵp Cyngor Arbenigol, yn cynnwys arweinyddion busnes ac arbenigwyr ar drefn lywodraethu gorfforaethol.

Cafodd y cyfarwyddyd ei ysgrifennu mewn partneriaeth â Shift ac mae’n dilyn y cyhoeddiad, Cynllun Gweithredu Cenedlaethol y Llywodraeth ddoe sydd newydd ei ddiweddaru ar gyfer gweithredu Egwyddorion Arweiniol y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Dynol.

Meddai Mike Ashley, Cadeirydd Pwyllgor Archwilio yn Barclays PLC ac aelod o’n Grŵp Cyngor Arbenigol:

"Os yw corfforaethau i ffynnu bydd rhaid iddynt gydnabod eu rôl allweddol wrth wella’r cyflwr dynol y mae hawliau dynol yn elfen sylfaenol ohono.

“Mae’r cyfarwyddyd byr hwn yn allweddol i’w ddarllen wrth feddwl sut y dylent ymgymryd â hwnnw ac adrodd ar y deilliannau."

Meddai Caroline Waters, Dirprwy Gadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

“Mae hawliau dynol yn gwneud synnwyr busnes. Mae cwmniau sy’n gwneud hawliau dynol yn gonglfaen eu gweithrediadau yn ffynnu – gyda’u henw da wedi ei wella.

“Bydd y cyfarwyddyd byr hwn yn rhoi’r grym i fyrddau ofyn y cwestiynau priodol i’w timau gweithredol, ac i hyrwyddo hawliau dynol o’r brig i lawr.

“Yn hytrach na thrin hawliau dynol fel mater o gydymffurfio, gall byrddau sicrhau bod busnesau yn y DU yn arwain y byd wrth integreiddio hawliau dynol gyda busnes.”

Meddai’r Athro John Ruggie, Cadeirydd Shift ac awdur Egwyddorion Arweiniol y CU ar Hawliau Busnes:

“Pum mlynedd wedi mabwysiadu’r safon byd eang ar hawliau dynol — Egwyddorion Arweiniol y CU — mae’n gynyddol amlwg bod y cwmniau cryfaf a’r mwyaf cynhaliol yn arddangos safbwynt o frig y cwmni sy’n datgan yn eglur bod hawliau dynol yn fater craidd i’r cwmni hwnnw.

“Rwy’n falch dros ben bod y cyfarwyddyd hwn yn cael ei gyhoeddi i Fyrddau yn y Deyrnas Unedig ac rwy’n annog arweinwyr cwmni ymhob gwlad i weithredu ar ei gyfarwyddyd cryno, angen-ei-wybod."

Diwedd.

Nodiadau i Olygyddion

  • Corff cydraddoldeb cenedlaethol Prydain Fawr yw’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac mae wedi ei ddyfarnu gan y Cenhedloedd Unedig yn Sefydliad Hawliau Dynol cenedlaethol statws ‘A’.
  • Mae’r Comisiwn hefyd wedi cynhyrchu animeiddiad byr sy’n rhoi golwg cyffredinol ar sut mae busnes yn effeithio ar hawliau dynol. Mae rhydd hynt i chi gynnwys yr animeiddiad hwn yn eich cyfathrebiadau.
  • Shift yw’r ganolfan arbenigedd arweiniol o ran Egwyddorion Arweiniol y CU ar Fusnes a Hawliau Dynol.. Wedi ei sefydlu yn 2011, mae Shift yn gweithio ar draws y byd gyda busnesau, llywodraethau, cymdeithas sifil a sefydliadau rhyngwladol i roi’r Egwyddorion Arweiniol ar waith.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)