Comisiwn yn croesawu penodiad Comisiynydd newydd i Gymru

Cyhoeddwyd: 10 May 2016

Gan groesawu penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol a’r Gweinidog dros Fenywod a Chydraddoldebau i benodi June Milligan fel Comisiynydd newydd y Comisiwn i Gymru, meddai Rebecca Hilsenrath, Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

“Rydym yn falch i groesawu June Milligan i Fwrdd Comisiynwyr y Comisiwn. Mae ei gwybodaeth a’i phrofiad o ran cyn rolau arweiniol a’i hangerdd dros faterion cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ei gwneud yn addas iawn i’r swydd.'
“Bydd June yn cyfnerthu bwrdd y Comisiwn a hefyd yn darparu llais grymus ar gyfer fwy o degwch yng Nghymru, ac edrychaf ymlaen at weithio gyda hi.”

Ychwanegodd Kate Bennett, Cyfarwyddwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i Gymru: 

‘Mae gan June Milligan brofiad helaeth o amddiffyn cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru. Rydym yn falch ei bod wedi ei phenodi i Fwrdd y Comisiwn fel Comisiynydd i Gymru. 
‘Bydd ei gwybodaeth o Gymru a’i phenderfyniad i newid bywydau pobl er gwell yn sylfaen gadarn iddi ar gyfer y swydd bwysig hon. Edrychwn ymlaen at weithio gyda hi.'

Diwedd

Nodiadau i Olygyddion

Bywgraffiad June Milligan

Mae June Milligan yn tynnu ar ei phrofiad a’i dealltwriaeth o ystod eang o swyddi arweiniol ym maes gwasanaeth cyhoeddus, gan gynnwys fel Llywodraethwr mewn carchardai hirdymor a diogelwch eithaf, fel Diplomydd yn cynrychioli’r DU i sefydliadau Ewropeaidd ym Mrwsel, ac fel cynghorydd polisi i Weinidogion, ac fel Prif Ysgrifennydd Preifat.

Yn fwyaf diweddar gwasanaethodd June fel Aelod Bwrdd y Llywodraeth ddatganoledig yng Nghymru, gyda chyfrifoldebau fel Cyfarwyddwr Cyffredinol a Swyddog Cyfrifyddu dros Lywodraeth Leol a Chymunedau, ac ar gyfer arwain a hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.

Mae June ar hyn o bryd yn Ymddiriedolwr yr Young Foundation, ac yn aelod lleyg corff llywodraethol Prifysgol Glasgow.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)