Comisiwn yn cefnogi apêl Doug Paulley mewn achos gwahaniaethu ar sail anabledd

Cyhoeddwyd: 27 Feb 2015

Wrth sylwi ar gefnogaeth y Comisiwn i apêl y defnyddiwr cadair olwyn Doug Paulley i’r Goruchaf Lys yn yr achos gwahaniaethu ar sail anabledd ‘Paulley vs First Bus’, meddai llefarydd ar ran y Comisiwn:

"Mae’r achos hwn yn dra phwysig i’r miloedd o ddefnyddwyr cadair olwyn a allai dymuno defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus megis, bysys, heb bryderu am beidio gallu teithio oherwydd bod y mannau i gadeiriau olwyn wedi’u llenwi eisoes gan fygis. Dyma pam bydd y Comisiwn yn cefnogi’r achos hwn yn y goruchaf lys os rhoddir caniatâd i ni apelio.

"Ar hyn o bryd, nid yw’n bosib amcangyfrif y costau, ond ystyriwn ein rhan yn yr achos fel un bwysig, wrth wella ansawdd bywyd i bobl anabl, a’u helpu i gyflawni cydraddoldeb gyda phobl nad ydyn nhw’n anabl."

Nodiadau i olygyddion

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gorff statudol a sefydlwyd dan Ddeddf Cydraddoldeb 2006. Mae’n gweithredu’n annibynnol i annog cydraddoldeb ac amrywiaeth, dileu gwahaniaethu anghyfreithlon a diogelu a hybu hawliau dynol. Mae’r Comisiwn yn gorfodi deddfwriaeth cydraddoldeb ar oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, rhyw, hil, crefydd neu gred a chyfeiriadedd rhywiol. Mae’n annog  cydymffurfio â Deddf Hawliau Dynol 1998 a chaiff ei achredu gan y Cenhedloedd Unedig fel Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol ‘statws A’.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)