Comisiwn yn yr Alban yn cyhoeddi strategaeth ‘City Deals’

Cyhoeddwyd: 03 Oct 2017

Y Comisiwn yn yr Alban yn cyhoeddi strategaeth ‘City Deals’ gyda chyn Arweinydd Cyngor Stirling i roi cydraddoldeb yn ganolog wrth fuddsoddi

Photo of Johanna Boyd

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi lansio rhaglen waith yn yr Alban i ymgysylltu ag Awdurdodau Lleol a’u partneriaid ar draws y wlad ar ‘City Region Deals’. Mae’r cytundebau buddsoddi arwyddocaol hyn yn werth 2 filiwn o bunnoedd ac maen nhw’n cynrychioli cyfle allweddol i sicrhau y caiff eu buddion eu rhannu’n gyfartal gan bawb yng nghymunedau’r Alban, yn arbennig menywod, pobl anabl a lleiafrifoedd ethnig.

Bydd y Comisiwn yn cyflenwi pecyn cymorth a dargedir i Awdurdodau Lleol yn cyflenwi  ‘City Region Deals’ i’w cynorthwyo wrth:

  • sicrhau bod eu cynlluniau yn rhoi sylw dyledus i’r ddyletswydd cydraddoldeb ac yn cymryd y cyfleoedd gorau i hyrwyddo cydraddoldeb ym maes cyflogaeth, tai a chynllunio trefol
  • darparu cyngor arbenigol ar gydraddoldeb ym maes caffael, gan harneisio’r pwerau i osod telerau cydraddoldeb ym meini prawf dyfarnu a thelerau contract
  • datblygu fframwaith mesur, wedi’i seilio ar y model ‘Ayrshire Inclusive Growth’, sydd yn galluogi partneriaethau i ddal ac adlewyrchu’r enillion cydraddoldeb maen nhw wedi’u gwneud

Caiff y gwaith ei gyflenwi, pan yn bosib, ar y cyd ar draws ‘City Deals’ gan annog rhannu ac arloesi, ond hefyd mewn modd pwrpasol i gefnogi mentrau lleol a rhaglenni gwaith.  

Caiff hwn ei arwain gan Johanna Boyd, a oedd yn arweinydd Cyngor Stirling cyn rhoi’r gorau iddi yn gynharach eleni. Ms Boyd, a wnaeth sicrhau’r ‘Stirling and Clackmannanshire City Region Deal’, oedd yr Arweinydd Cyngor ieuengaf yn yr Alban, ac yn un o’r unig ddwy fenyw a oedd yn arwain Cyngor yn y cyfnod hwnnw.

Meddai Johanna Boyd:

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at wthio’r cwch i’r dŵr gyda’r gwaith hanfodol hwn. Mae polisïau economaidd a chymdeithasol Llywodraeth yr Alban yn cyflwyno cyfle unigryw i sicrhau bod cyfleoedd cyflogaeth ac isadeiledd ar gael yn gyfartal i bob adran ein cymunedau ar draws yr Alban. Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r holl ‘City Region Deals’ i sicrhau’r dyheadau hyn o gydraddoldeb a rennir.”