Comisiwn yn sylwi ar yr adroddiad diweddaraf ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Cyhoeddwyd: 23 Aug 2016

Wrth sylwi ar ymchwil heddiw yn dangos bod menywod â phlant yn wynebu mwy o fwlch cyflog rhwng y rhywiau na’r rheini heb blant, meddai Melanie Field, Cyfarwyddwr Gweithredol ar Strategaeth a Pholisi yn y Comisiwn;

“Er y 40 a mwy o flynyddoedd o ddeddfwriaeth yn gwahardd gwahaniaethu ar sail rhyw yn y gwaith ac o ran cyflog, mae’r adroddiad hwn yn ychwanegu at y doreth tystiolaeth sy’n dangos bod menywod yn parhau i wynebu rhwystrau sy’n eu dal yn ôl yn y gwaith. Y ffaith amdani yw na allwn anwybyddu maint yr anfanteision y mae menywod sy’n gweithio yn eu hwynebu.

"Mae merched a menywod yn fwy llwyddiannus na gwrywod ymhob cam addysg, ond tro ar ôl tro nid yw’r llwyddiant hwn yn cael ei drosglwyddo i wobrau yn y gwaith. Hyd yn oed ar ddechrau deg eu gyrfaoedd, telir menywod yn llai na dynion, ac mae hyn yn parhau drwy gydol eu bywydau gweithiol. Nid yw’n dderbyniol yn y Brydain sydd ohoni heddiw bod tair o bob pedair mam sy’n gweithio yn dweud eu bod yn dioddef gwahaniaethu ar sail beichiogrwydd a mamolaeth bob blwyddyn, gyda llawer ohonynt yn teimlo eu bod yn cael eu gorfodi i ymddiswyddo. Nid yw’n dderbyniol chwaith bod gwaith rhan amser yn talu mor wael ac yn cymryd menywod i ffwrdd o’r ysgol gyrfa.

"Canfu ein hymchwiliad i arferion penodi ar fwrdd cwmnïau FTSE 350 fod gormod yn dibynnu ar rwydweithiau personol a ‘chemeg a mympwy’, gan ddethol pobl yn union yr un fath â’r deiliaid swyddi presennol, yn hytrach na’r person gorau am y swydd.

"Rydym am i’r llywodraeth annog cwmnïau i adeiladu pib-linell cryf o fenywod ar gyfer yr uwch swyddi drwy darged cenedlaethol newydd o 50% o bob penodiad newydd i uwch reolwyr a gweithredwyr yn yr FTSE 350 i fod yn fenyw, yn ogystal â gofyn i gwmnïau adrodd ar dâl gweithwyr rhan-amser. Rydym am gyflogwyr i ddatblygu eu pib-linell o ddoniau benywaidd ac i sicrhau bod eu harferion penodi yn deg ac yn dryloyw fel y bôn nhw’n penodi’r person gorau i’r swydd a chynyddu cyfran o fenywod mewn uwch swyddi.”

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)