Cadeirydd y Comisiwn yn cwrdd â llysgennad Pwylaidd i drafod y cynnydd yn nifer troseddau casineb

Cyhoeddwyd: 24 Oct 2016

Mae Cadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, David Isaac, wedi cwrdd â’r Llysgennad Pwylaidd, Arkady Rzegocki, a’r  Conswl Michal Mazurek i drafod achosion cynyddol o droseddau casineb yn erbyn Pwyliaid yn dilyn refferendwm y UE, ac i weithio yn fwy agos ar y cyd â’r llysgenhadaeth i daclo achosion pellach.

Mae’r Comisiwn wedi llunio canllaw ar yr hyn i’w wneud os ydych yn gofidio am hiliaeth, a sut i adrodd amdano. Cafodd yr wybodaeth hon ei chyhoeddi bellach ar wefan y Comisiwn ym Mhwyleg.

Meddai David Isaac:

"Mae’n glir bod rhai pobl wedi defnyddio’r bleidlais Brexit i gyfiawnhau eu safbwyntiau gresynus a lledaenu anoddefgarwch a chasineb. Rhaid i ni gondemnio pob un o’r achosion; does dim adrodd digonol o hyd ar droseddau casineb, a dylai pob dioddefwr fod â’r hyder i gwyno.

"Rwy’n falch ein bod ni’n gallu gweithio gyda’r llysgenhadaeth a chefnogi’r gymuned Pwylaidd ym Mhrydain. Gobeithio caiff yr wybodaeth bwysig yr ydym wedi’i llunio ym Mhwyleg ac ieithoedd eraill ei dosbarthu ymysg cymunedau perthnasol ac y bydd yn annog unrhyw un a fu’n ddioddefwr o drosedd casineb i sôn amdani. Hoffwn ddiolch i’r Llysgennad Rzegocki a’r Conswl Michal Mazurek am gwrdd â mi i drafod y materion hyn."

Meddai’r Llysgennad Pwylaidd, Arkady Rzegocki:

"Cawn ein tristáu gan bob achos o drosedd casineb, ond rydym hefyd yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi cydgefnogaeth y cyhoedd ym Mhrydain a chamau pendant y llywodraeth ac awdurdodau lleol ym Mhrydain i ddatrys y broblem. Gobeithio bydd yr wybodaeth graffig a gynhyrchiodd y Comisiwn yn yr iaith Bwyleg yn helpu cynyddu nifer y troseddau casineb sy’n cael eu hadrodd amdanyn nhw. Mae angen i ni weithio gyda’n gilydd i feithrin deialog a chyd-ddealltwriaeth rhwng cymunedau."

Yn y misoedd yn dilyn cyhoeddiad canlyniadau refferendwm yr UE, mae’r gwasanaethau consylaidd Pwylaidd yn Llundain, Manceinion a Chaeredin wedi cynnig cynhorthwy gyda 35 o achosion unigol o aflonyddu parhaus a adroddwyd gan ddinasyddion Pwylaidd fel troseddau casineb. Roedd yr achosion mwyaf difrifol yn cynnwys llofruddiaeth Arkadiusz Józwik yn Harlow (Essex), 10 ymosodiad, ac 8 ymosodiad treisgar gan fandaliaid ar dai a busnesau sydd yn eiddo i Bwyliaid.

Mae’r Llysgenhadaeth Bwylaidd yn weithredol yn gweithio gyda Phartneriaid ym Mhrydain i ddatblygu atebion hir dymor i atal troseddau casineb a thawelu meddwl Pwyliaid yn gweithio yn y DU. Gosododd cyfarfodydd ac ymgynghoriadau rhwng y Prif Weinidogion yn ogystal â’r Gweinidogion Tramor a Materion Cartref y ddwy wlad seiliau ar gyfer nifer o fentrau. Roedd y rhain yn cynnwys cenhadaeth ymgysylltu gymunedol yn Harlow, gan Heddlu’r Wladwriaeth Bwylaidd ar y cyd a Heddlu Essex; cyfarfodydd rhwng yr Ombwdsmon Pwylaidd a’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol;  a chynhadledd OSCE (Sefydliad dros Ddiogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop) yn Warsaw ar atal a thaclo troseddau casineb, wedi’i noddi ar y cyd gan lywodraethau Gwlad Pwyl a Phrydain.

Nodiadau i olygyddion

Canfod rhagor: adrodd am droseddau casineb ar sail hil

Lawr lwytho ffeithlen iaith Bwyleg: yr hyn i wneud os ydych yn gofidio am hiliaeth (Polskie) (PDF)

Neu gysylltwch ag un o'r Llysgenadaethau Pwylaidd yn y DU.

Przydatne adresy:

Llundain: Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie
+44 (0)207 8228 900
london.op@msz.gov.pl

Manceinion: Konsulat Generalny RP w Manchesterze
+44 (0)161 245 4130
manchester@msz.gov.pl

Caeredin: Konsulat Generalny RP w Edynburgu
+44 (0)131 5520301
edinborough@msz.gov.pl

Where to report race hate crime Twitter graphic (in the Polish language)

Am fwy o wybodaeth i’r wasg, cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar 0161 829 8102, y tu allan i oriau gwaith 07767 272 818.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)