Comisiwn yn sylwi ar wahanu staff yn ôl rhywedd mewn ysgol yn Luton

Cyhoeddwyd: 29 Apr 2016

Meddai Rebecca Hilsenrath, Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

“Mae gwahanu staff ysgol yn ôl rhywedd yn gwbl annerbyniol yn y Brydain sydd ohoni heddiw. Mae gan bob ysgol ddyletswydd gyfreithiol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 i atal gwahaniaethu yn erbyn eu staff a’u myfyrwyr.

“Y tu allan i weithrediadau addoli crefyddol, mae gwahanu staff gwrywaidd a benywaidd wrth gynnal cyfarfodydd neu sesiynau hyfforddi yn debygol o fod yn gyfystyr â gwahaniaethu anghyfreithlon gan ei fod yn rhoi unigolion o dan anfantais oherwydd eu rhywedd.

'Rydym newydd gael llythyr gan yr Adran Addysg yn cyfeirio’r achos hwn atom ac fe wnawn ei ystyried yn ofalus cyn penderfynu pa gamau i’w cymryd i sicrhau bod yr ysgol hon yn Luton yn dileu ei harfer o wahanu ei staff gwrywaidd a benywaidd.

'Mae ein canllaw i brifysgolion ar wahanu pobl yn ôl eu rhywedd yn nodi’n eglur na fo gwahanu yn ôl rhywedd, megis gwneud i ddynion a menywod eistedd ar wahân mewn digwyddiad, yn ganiataol ac eithrio mewn addoliad crefyddol.'

Ceir canllaw'r Comisiwn, Gwahanu yn ôl Rhyw mewn Digwyddiadau a Chyfarfodydd Canllawiau i Brifysgolion ac Undebau Myfyrwyr fan hyn http://www.equalityhumanrights.com/publication/gender-segregation-events-and-meetings-guidance-universities-and-students-unions

Nodiadau I Olygyddion

Am fwy o wybodaeth i’r wasg, cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar 0161 829 8102, y tu allan i oriau gwaith 07767 272 818.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)