Comisiwn yn croesawu'r cynnydd mewn adroddiadau troseddau casineb ar sail LGBT

Cyhoeddwyd: 10 Jun 2016

Gan sylwi heddiw ar gyhoeddiad y Llywodraeth yn yr Alban o ran ffigurau adrodd newydd ar droseddau casineb ar gyfer 2014 i 2015, meddai Alastair Pringle, Cyfarwyddwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn yr Alban:

“Efallai ei bod yn ymddangos yn chwithig i groesawu cynnydd yn nhroseddau casineb yn erbyn cymunedau LGBT ond rwy’n meddwl bod hyn yn adlewyrchu cynnydd mewn hyder i adrodd am achosion homoffobig wrth yr heddlu, yn hytrach o reidrwydd na chodiad mewn homoffobia yn yr Alban.

"Dros y flwyddyn a aeth heibio bu’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn cefnogi’r Bartneriaeth Troseddau Casineb LGBT Cenedlaethol i annog pobl yn yr Alban i adrodd am achosion ac mae hyn yn ymddangos fel petai wedi llwyddo i wneud hynny.

"Ystyrir yr Alban bellach fel un o wledydd y byd sydd fwyaf ystyriol o LGBT ac , er bod homoffobia yn amlwg yn annerbyniol, mae’n galonogol bod cymaint o bobl bellach yn herio’r gamdriniaeth ac yn adrodd amdano yn hytrach na dioddef yn dawel.

"Ar ôl dweud hynny, mae 1,000 o achosion y flwyddyn yn gwbl annerbyniol ac mae angen ymdrech gyson i enwi’r tramgwyddwyr ac i gael gwared â’r math hwn o ragfarn o’r gymdeithas yn yr Alban. Byddwn yn annog unrhyw un a fu yn dioddef trosedd casineb, neu sydd yn dyst ohono, i adrodd amdano.”

Nodiadau i olygyddion

  • Cyhoeddodd y Llywodraeth yn yr Alban ddata newydd y bore ma ar droseddau casineb a adroddwyd amdanynt ac erlyniadau. Dengys y data hwn 20% o gynnydd o ran achosion homoffogig, codiad o 14% o ran achosion yn ymwneud ag anabledd, codiad llai o ran achosion ar sail crefydd a gostyngiad bach o ran adrodd ar sail hil. Yn gyfan gwbl, cafodd 1,020 o droseddau homoffobig eu sôn amdanynt wrth yr heddlu yn 2014-15, cynnydd o 20% ar y llynedd. 
  • Bu’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gweithio gyda’r Bartneriaeth Troseddau Casineb LGBT Cenedlaethol, a’i hariannu. Nod y bartneriaeth yw cynyddu’r adrodd ar achosion troseddau casineb homoffobig, deuffobig a thrawsffobig a gwella’r cymorth sydd ar gael i’r rheini a gafodd eu targedu.
  •  Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gorff statudol a sefydlwyd dan Ddeddf Cydraddoldeb 2006. Mae’n gweithredu’n annibynnol i annog cydraddoldeb ac amrywiaeth, dileu gwahaniaethu anghyfreithlon a diogelu a hybu hawliau dynol. Mae’r Comisiwn yn gorfodi deddfwriaeth cydraddoldeb ar oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, rhyw, hil, crefydd neu gred a chyfeiriadedd rhywiol. Mae’n annog  cydymffurfio â Deddf Hawliau Dynol 1998 a chaiff ei achredu gan y Cenhedloedd Unedig fel Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol ‘statws A’.

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)