Comisiwn yn croesawu penodiad Cadeirydd newydd, a Chomisiynydd yr Alban

Cyhoeddwyd: 26 Apr 2016

Gan groesawu penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol a’r Gweinidog dros Fenywod a Chydraddoldebau i benodi David Isaac fel Cadeirydd newydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, meddai Prif Weithredwr y Comisiwn, Rebecca Hilsenrath:

“Rwy’n falch i glywed mai David Isaac fydd ein Cadeirydd newydd.  Mae gan David brofiad arbennig o amddiffyn cydraddoldeb a hawliau dynol a sicrhau newid deddfwriaethol a chymdeithasol, a bydd ei brofiad ar fyrddau nifer o sefydliadau elusennol a diwylliannol uchel eu parch yn gaffaeliad pwysig i’r Comisiwn.

“Bydd ei arweinyddiaeth a’i brofiad yn helpu’r Comisiwn ar ein taith cynnydd a gwelliant parhaus i gyflawni effaith hyd yn oed yn fwy wrth hyrwyddo cymdeithas decach.”

Meddai’r Cadeirydd Dros Dro, Caroline Waters:

“Dyma amser allweddol i’r Comisiwn, wrth i ni ddechrau cyflawni ein strategaeth newydd i daclo’r problemau a aethpwyd i’r afael â nhw yn ein hadroddiad A yw Prydain yn Decach?, yng nghyd-destun newid cyfansoddiadol, cymdeithasol ac economaidd arwyddocaol posibl. Rwy’n hyderus bod gan David Isaac yr holl sgiliau, profiad, ymroddiad ac unplygrwydd sydd ei angen i arwain y Comisiwn i adeiladu ar ein llwyddiannau a chyflawni effaith fwy arwyddocaol a chynaliadwy drwy’r cyfnod heriol sydd o’n blaenau.”

Meddai’r Dirprwy Gadeirydd Dros Dro, Sarah Veale:

“Mae David yn benodiad o’r radd uchaf fel Cadeirydd newydd y Comisiwn a daw â phrofiad ac angerdd penigamp ar gyfer gwneud Prydain yn decach. Daw ar gyfnod allweddol gyda llawer o newid ar y gorwel ond gallwn ni i gyd edrych ymlaen yn hyderus gydag ymgeisydd cystal ag ef wrth y llyw.”

Cyhoeddodd y Llywodraeth hefyd benodiad y Comisiynydd newydd i’r Alban. Daw Dr Lesley Sawers â safbwynt yr Alban i Fwrdd y Comisiwn a bydd wrth lyw Pwyllgor Statudol yr Alban.

Wrth groesawu penodiad Dr Sawers, meddai Rebecca Hilsenrath:

“Rydym yn falch iawn i groesawu Dr Lesley Sawers fel ein Comisiynydd newydd i’r Alban. Mae ganddi gyfoeth o wybodaeth a phrofiad a fydd yn cryfhau Bwrdd y Comisiwn ac yn darparu llais grymus ar gyfer fwy o degwch yn yr Alban. Edrychaf ymlaen at weithio gyda hi.”

Diwedd

Nodiadau i Olygyddion

David Isaac CBE

Mae David yn bartner yng nghwmni cyfraith Pinsent Masons ac yn gyn Cadeirydd Stonewall o 2003 i 2012. Mae hefyd yn Gadeirydd Modern Art Oxford, a Chyfarwyddwr y Big Lottery Fund ac yn Ymddiriedolwr y Human Dignity Trust a 14-18 Now. Dyfarnwyd CBE i David yn rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2011am wasanaethau i gydraddoldeb ac amrywiaeth.

Dr Lesley Sawers

Mae Lesley ar hyn o bryd yn Gadeirydd Gweithredol GenAnalytics Ltd, ymgynghoriaeth ag arbenigedd dadansoddi a deall y farchnad gan ganolbwyntio ar wella perfformiad busnes yng nghyswllt cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle.

Yn gynt, roedd Lesley yn Is-Brifathro a Dirprwy Is-Ganghellor dros Fusnes, Menter ac Arloesi ym Mhrifysgol Glasgow Caledonian ac yn Brif Weithredwr Cyngor yr Alban dros Ddatblygu a Diwydiant. Mae’n ddeiliad nifer o uwch swyddi cyhoeddus yn canolbwyntio ar gydraddoldeb, cyfiawnder cymdeithasol a thwf economaidd ac y llynedd fe gwblhaodd adolygiad annibynnol pwysig i “Rôl a chyfraniad menywod yn Economi’r Alban”.

Am ragor o wybodaeth i’r wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar 0161 829 8102, y tu hwnt i oriau gwaith 07767 272 818.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)