Comisiwn Cydraddoldeb yn cysylltu â RBS i hybu mynediad i bobl anabl

Cyhoeddwyd: 18 Dec 2018

Cyhoeddodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (CCHD) heddiw ei fod yn gweithio gyda Royal Bank of Scotland (RBS) i hybu mynediad i bobl anabl i’w canghennau symudol. 

Yn siarad heddiw, meddai Lynn Welsh, Pennaeth Cyfreithiol y CCHD yn yr Alban:

‘Pleser yw gallu cyhoeddi’r symudiad cadarnhaol hwn gan yr  RBS i sicrhau bod eu canghenau symudol yn hygyrch i bobl anabl.

'Mae hyn yn cynnwys cyflwyno addasiadau ar gyfer cwsmeriaid â nam ar eu golwg a’r rheini â nam ar eu clyw, yn ogystal ag archwilio sut y gellid addasu’r fan i ddarparu mynediad i gadeiriau olwyn.

'Bydd y banc hefyd yn gwella ei gyfathrebiad â chwsmeriaid anabl, darparu hyfforddiant pellach i staff a, ar ein hargymhelliad, cryfhau’i waith gyda sefydliadau pobl anabl.

‘Mae hyn yn enwedig o bwysig oherwydd gwyddom fod pobl anabl yn llai tebygol o ddefnyddio’r rhyngrwyd o’u cymharu â phobl nad ydynt yn anabl. Golyga hyn fod llawer o bobl anabl o hyd yn dibynnu ar ac angen cael mynediad i wasanaethau bancio lleol i wneud pethau o ddydd i ddydd, fel tynnu arian allan neu’i drosglwyddo, cael cyngor ariannol a thalu biliau.’

Cytunodd yr RBS i weithio gyda’r Comisiwn ar ôl iddo ddarparu cyngor ac arweiniad ar sut y gallent nodi camau ychwanegol i wella hygyrchedd gwasanaethau bancio symudol.

Cytunodd y banc i gadw’r Comisiwn yn hysbys ynglŷn â’r cynnydd y mae’n ei wneud.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)