Gwrthsemitiaeth yn y Blaid Lafur: ein hymateb i gwynion

Cyhoeddwyd: 07 Mar 2019

Meddai llefarydd ar ran y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

‘O gael nifer o gwynion ynglŷn â gwrthsemitiaeth yn y Blaid Lafur, rydym o’r farn y gallai’r Blaid Lafur fod wedi gwahaniaethu’n anghyfreithlon yn erbyn pobl oherwydd eu hethnigrwydd a’u credoau crefyddol.

‘Mae’n gofidion yn ddigon i ni ystyried defnyddio’n pwerau gorfodi statudol. Fel y’i hamlinellwyd yn ein polisi gorfodi, rydym bellach yn ymgysylltu â’r Blaid Lafur i roi cyfle iddyn nhw ymateb.’

Further information

Gwybodaeth bellach

Am ragor o wybodaeth ar ein pwerau gorfodi darllenwch ein polosi cydymffurfio a gorfodi.

Y llynedd cyhoeddom ein canllaw i bleidiau gwleidyddol ar Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Bydd gwahaniaethu hiliol neu wahaniaethu crefyddol yn digwydd pan gewch eich trin yn wahanol oherwydd eich hil (gan gynnwys grwpiau ethnig a hiliol) neu grefydd yn un o’r sefyllfaoedd a gwmpesir gan y Ddeddf Cydraddoldeb.

Gallai’r driniaeth fod yn un unwaith ac am byth neu o ganlyniad i reol neu bolisi wedi’i seilio ar hil neu grefydd. Nid oes rhaid iddo fod yn fwriadol i fod yn anghyfreithlon.

Os ydych wedi dioddef gwahaniaethu

Os ydych wedi dioddef gwahaniaethu ar sail hil neu grefydd ac mae angen help neu gyngor arnoch, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)