Adroddiad newydd yn amlygu diffyg amrywiaeth ymhlith arweinyddion yng Nghymru

Cyhoeddwyd: 08 Mar 2017

Canfu adroddiad newydd, a gyhoeddwyd heddiw (Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, Mawrth 8) gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, mai gwlad yw Cymru o hyd lle caiff penderfyniadau eu cymryd gan bobl mewn uwch swyddi nad ydyn nhw’n adlewyrchu amrywiaeth ein gwlad. 

Mae adroddiad Pwy sy’n rhedeg Cymru? 2017 y Comisiwn yn bwrw golwg ar feysydd allweddol bywyd yng Nghymru, gan gynnwys gwleidyddiaeth, llywodraeth leol a’r sector preifat, er mwyn asesu a yw’r rheini, sydd yn gwneud y prif benderfyniadau sydd yn effeithio ar ein bywydau, yn gynrychiadol o bob un ohonom sydd yn byw yng Nghymru.

Mae canfyddiadau Pwy sy’n rhedeg Cymru? 2017 yn cynnwys:

  • Dim ond 6% o Brif Weithredwyr (neu  gyfwerth) y 100 uchaf o fusnesau yng Nghymru sydd yn fenywod 
  • Dim ond 9% o Arweinyddion cyngor yng Nghymru sydd yn fenywod
  • Dim ond 12% o Brif Gwnstabliaid a Dirprwy Brif Gwnstabliaid yng Nghymru sydd yn fenywod
  • Dim ond 14% o brif weithredwyr awdurdodau lleol sydd yn fenywod
  • Dim ond 26% o gynghorwyr yng Nghymru sydd yn fenywod.

Mae’r adroddiad yn dangos rhai meysydd o welliant. Er enghraifft, yn y sector iechyd, mae’r ganran Prif Weithredwyr sydd yn fenywod wedi codi o 10 y cant i 60 y cant ers ein hadroddiad diwethaf yn 2014, sydd yn fwy cynrychiadol o weithlu’r GIG. 

Am y tro cyntaf, mae Pwy sy’n rhedeg Cymru? hefyd yn cyhoeddi gwybodaeth ar nifer pobl anabl sydd yn dal swyddi cyhoeddus ac sydd mewn cyflogaeth yng Nghymru. Mae’r canfyddiadau noeth yn dangos:

  • Roedd pobl anabl (wedi’i ddatgan/yn hysbys) yn ffurfio dim ond 3.7% o’r penodiadau cyhoeddus (gan gynnwys ailbenodiadau) a wnaed yng Nghymru yn 2015/16.
  • Yn 2013, roedd 42% o bobl anabl mewn cyflogaeth o gymharu â 71%  o’r boblogaeth ehangach yng Nghymru. Yn 2015, roedd gwelliant o bron 8% i bobl heb anabledd, ond arhosodd y darlun i bobl anabl yn ei unfan, gan olygu bod y bwlch wedi agor.

Meddai June Milligan, Comisiynydd i Gymru, Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

"Ni fu’r cwestiwn o bwy sydd â’r grym i ddylanwadu ar fywyd yng Nghymru erioed mor berthnasol. Yn awr yn fwy nag erioed, mae angen i ni gyd fod yn hyderus bod y bobl, sydd yn gwneud y penderfyniadau pwysig sydd yn effeithio ar ein bywydau, yn cynrychioli Cymru gyfan.

"Yn gyffredinol, er y bu peth cynnydd, rydym yn adrodd bod menywod o hyd yn arwyddocaol heb gynrychiolaeth ddigonol ar lefelau uwch swyddi yn y rhan fwyaf o’r sectorau yng Nghymru.  Mae gwaith pwysig i’w wneud i gefnogi mynediad ar gyfer pobl anabl i waith a phenodiadau cyhoeddus ac i daclo gwahaniaethu ble bynnag y bo."

Nodiadau

Cafwyd y data yn yr adroddiad hwn ym mis Ionawr 2017. Gweler yr adroddiad am y ffynonellau llawn.

Am ragor o wybodaeth a chynigion ar gyfer cyfweliad, ffoniwch y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru ar 029 2044 7710, 07773031244.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)