47 o sefydliadau eto i adrodd ar y bwlch cyflog diweddaraf rhwng y rhywiau, wedi’u henwi a’u cywilyddio

Cyhoeddwyd: 20 May 2019

Rydym yn enwi ac yn cywilyddio 47 o sefydliadau sydd wedi methu ag adrodd ar eu bwlch cyflog diweddaraf rhwng y rhywiau yn dilyn terfynau Mawrth ac Ebrill.  

Hysbysom bob un o’r 47 o sefydliadau y byddwn yn dechrau ymchwiliadau ffurfiol ac asesiadau i bennu os ydynt yn torri’r gyfraith drwy beidio ag adrodd ar eu bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Os felly y mae hi, bydd gofyn iddynt gyhoeddi’u ffigurau ar unwaith a gellid cyflwyno hysbysiad ffurfiol, i sefydliadau nad ydynt yn cydweithredu, y gellir ei orfodi yn y llys ac y bydd yn cario dirwy ddi-ben-draw yn y rhan fwyaf o achosion.

Mae rhestr llawn o sefydliadau sydd heb adrodd ar gael ar ein gwefan. 

Yn ddiweddar enwom dri sefydliad nad oedd wedi adrodd mewn pryd ddwy flynedd yn olynol. Fodd bynnag, maent bellach wedi adrodd.

Meddai Rebecca Hilsenrath, ein Prif Weithredwr:

'Mae tryloywder yn gam cyntaf hanfodol os ydym i gyflawni cydraddoldeb rhyweddol yn y gweithle.

'Mae’n ofynnol yn gyfreithiol i bob cyflogwr gyda 250 neu fwy o gyflogeion i gyhoeddi’u bwlch cyflog rhwng y rhywiau lle gall pawb ei weld.

'Does dim esgus am fethu terfyn amser a byddwn yn sicrhau bod pob cyflogwr sydd heb gyhoeddi’u ffigurau yn cael eu dal i gyfrif.'

Mae’n ofynol i sefydliadau gyda 250 neu fwy o gyflogeion gyhoeddi’u gwybodaeth bwlch cyflog rhwng y rhywiau bob blwyddyn ar eu gwefan eu hunain (mewn modd sy’n hygyrch i bob un o’u cyflogeion ac i’r cyhoedd) ac ar borthol swyddogol y Llywodraeth.

Y terfyn amser i wneud hynny yw canol nos 30 Mawrth i gyflogwyr y sector cyhoeddus a chanol nos 4 Ebrill i gyflogwyr y sector preifat a’r sector gwirfoddol.

Mae 10,753 o sefydliadau wedi adrodd ar eu bwlch cyflog rhwng y rhywiau cyn belled eleni.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)