100 o fusnesau yn addo eu teyrngarwch i Weithio Blaengar ar hawliau beichiogrwydd a mamolaeth yn y gwaith

Cyhoeddwyd: 06 Mar 2017

Mae Pets at Home wedi ymuno â’r gynghrair genedlaethol Gweithio Blaengar ochr yn ochr ag enwau pwysig adnabyddus iawn fel Barclays, BT Group a Mitie i hybu’r ffyrdd gorau y gall cyflogwyr ddenu, datblygu a chadw menywod yn y gwaith, a gwneud eu gweithleoedd y gorau y gallan nhw fod.

Fel adwerthwr gofal anifeiliaid anwes blaenllaw’r DU, mae gan Pets At Home fwy na 390 o stordai ledled y wlad a 6500 o gyflogeion, ac mae’n ymuno yng nghwmni aelodau newydd eraill gan gynnwys Danone, Sage a Carillion.

Meddai Vicky Hill, Pennaeth Pobl yn Pets at Home:

“Pleser yw bod yn aelod o’r ymgyrch Gweithio Blaengar. Rydym yn ymdrechu i fod yn lle gwych ar gyfer gweithio i bob un o’n cydweithwyr, gan gynnwys menywod beichiog a mamau newydd, felly mae unrhyw beth y gallwn ei wneud i gefnogi’n cydweithwyr i gael yr yrfa orau phosibl wrth fwynhau’r bywyd gorau posibl gartref yn rhan sylfaenol o’n strategaeth Pobl.

“Ein nod bob amser yw cyflawni ein gwerth o ‘Wella Bob Dydd’ a bydd ymuno â’r ymgyrch Gweithio Blaengar yn ein helpu i wella ein cefnogaeth i’n cydweithwyr hyd yn oed yn fwy. Rydym yn edrych ymlaen at ddysgu gan ein cyd-aelodau a’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ynglŷn â sut allwn wella bywydau ein cydweithwyr, sydd yn feichiog ac yn famau newydd, yn fwy.”

Meddai Caroline Waters, Is-gadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, a sefydlodd Gweithio Blaengar: 

“Mae busnesau yn gwbl briodol yn ystyried y mater hwn yn ddifrifol ac yn cydnabod bod doniau menywod yn gwbl allweddol i’r economi yn y DU.

“Bellach, gyda 100 o fusnesau yn addo i weithredu ac ymuno â Gweithio Blaengar, mae gennym gynghrair cryf i sicrhau bod amgylcheddau gweithio o fudd i bawb.   

“Fodd bynnag nid yw’r frwydr wedi’i hennill eto; rhaid i bob un ohonom  sbarduno’r newid a fydd yn dileu’r annhegwch y mae’r gwahaniaethu yn ystod beichiogrwydd a mamolaeth yn creu i filoedd o fenywod bob blwyddyn.”

Yn sgil yr Adran dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol yn ymuno hefyd â Gweithio Blaengar, meddai’r Gweinidog Busnes, Margot James:

"Rwy’n falch bod Gweithio Blaengar wedi cyrraedd y garreg filltir arwyddocaol hon a gobeithio y caiff rhagor o gyflogwyr eu hysgogi i arwyddo i’r ymgyrch bwysig hon. Mae gwahaniaethu yn y gweithle yn anghyfreithiol ac mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i’w ddileu.

"Dyna pam mae fy adran wedi ymuno â 99 o gyflogwyr eraill i addo eu teyrngarwch i wneud ein gweithleoedd mor gynhwysol ag y gallan nhw fod i famau newydd a mamau beichiog."

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ar 8 Mawrth, mae teuluoedd mamau sydd yn gweithio yn diolch i bob cwmni sydd wedi ymuno â Gweithio Blaengar.

Mae plant cyflogeion sydd yn gweithio yn y Post Brenhinol, Cymdeithas Adeiladu Nationwide a Ford yn ymddangos mewn fideo newydd i leisio eu gwerthfawrogiad o’r ffaith bod eu rhieni yn gweithio i sefydliadau sydd yn cefnogi menywod beichiog a mamau newydd, yn ogystal ag annog eraill i arwyddo i Weithio Blaengar.

Mae plant Toni a Suc yn ymddangos yn y fideo.

Meddai Toni Jeffryes, Rheolwr trefnu bod rhywun bob amser yn ymgymryd â gwaith cyflogeion sydd yn absennol yn y Post Brenhinol:

“Pleser yw gweithio i’r Post Brenhinol, ac mae’r ffaith fy mod yn gallu symud fy ngyrfa yn ei blaen wrth gydbwyso bywyd prysur gartref gyda fy mhlant yn gymhelliad mawr i mi.

“Rwy wedi gweithio’n hyblyg dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mewn trefniad rhannu swydd a bellach gydag oriau llai, ond mae mynediad yn dal i fod gen i gyfleoedd hyfforddi a datblygu ardderchog, a ches i’n ddiweddar fy nghofrestru ar gwrs hyfforddi rheolwyr.”

Meddai Suc Kundi, Rheolwr Cangen yng Nghymdeithas Adeiladu Nationwide:

“Ces i fy nghefnogi’n llawn gan Nationwide pan ddychwelais yn ôl o absenoldeb mamolaeth: yn ogystal â chyda’m hiechyd a’m lles, cefnogodd fy rheolwr llinell a rheolwr rhanbarth fi wrth i mi ail-ymgymryd â’m gyrfa a’i ddatblygu.

“Un enghraifft o hyn yw pan ges fy noddi i ymuno â rhaglen uwch arweinyddiaeth yn syth ar ôl i mi ddychwelyd. Ces fy sicrhau’n fawr o wybod fy mod yn cael fy ngwerthfawrogi, eu bod yn credu ynof ac nad oedd fy ngobeithion gyrfa wedi’u heffeithio gan fy absenoldeb o’r gwaith.”

Mae Gweithio Blaengar, a sefydlwyd gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, yn dilyn ei ymchwil carreg filltir, sydd yn dangos bod gwahaniaethu ar sail beichiogrwydd a mamolaeth ac anfantais yn y gwaith yn effeithio ar oddeutu 390,000 o fenywod beichiog a mamau newydd bob blwyddyn.

Mae’n tynnu sylw at y ffaith, er bod y mwyafrif o gyflogwyr yn dweud eu bod yn gefnogwyr selog o staff benywaidd yn ystod ac ar ôl beichiogrwydd ac yn ei chael hi’n hawdd cydymffurfio â’r gyfraith, mae tair o bob pedair mam (77%) yn sôn eu bod wedi cael profiad negyddol neu wahaniaethol yn y gwaith.

Mae aelodau, sydd yn cynnwys busnesau mawr a bach o draws y sector preifat a’r sector cyhoeddus, yn helpu gyrru newid positif hir dymor drwy arwyddo i weithredu yn o leiaf dau faes, gan gynnwys:

  • arddangos arweinyddiaeth o’r brig i lawr
  • sicrhau cyflogeion hyderus 
  • hyfforddi a chefnogi rheolwyr llinell
  • cynnig arferion gweithio hyblyg

Gall busnes arwyddo ac addo eu cefnogaeth.

Nodiadau i olygyddion

Gwylio’r fideo llawn isod neu wylio ar YouTube.

Dangoswch eich cefnogaeth drwy ddefnyddio #WorkingForward

Canfyddwch ragor am Weithio Blaengar, gan gynnwys mwy o wybodaeth am bob un o’r aelodau sefydlu a sut i arwyddo.

Darllenwch ganfyddiadau ymchwil gwahaniaethu ar sail beichiogrwydd a mamolaeth.

Dengys ymchwil yr achos busnes dros amrywiaeth yn y gweithle:

  • mae menywod yn cyfrannu’n werthfawr i’r busnes, sydd yn hanfodol i gynnal mantais gystadleuol (amcangyfrifir bod menywod yn gyrru rhwng 70 i 80% o bob penderfyniad defnyddwyr i brynu)
  • mae angen i gwmnïau, sydd am ffynnu, ddenu, recriwtio a chadw menywod trwy bob cam eu bywydau, ac yn enwedig wrth fagu plant. Yn arwyddocaol mae llawer o fenywod o’r farn bod rhaid iddyn nhw ddewis rhwng magu plant a gyrfa
  • gallai Prydain ychwanegu £600 biliwn i’n economi pe byddem yn sicrhau bod cynhyrchiad a chyflogaeth menywod yn gyfartal â rhai’r dynion, ac
  • mae busnesau yn yr uwch chwartel ar gyfer amrywiaeth rhywedd yn 15 y cant yn fwy tebygol o berfformio’n well na chanolrif diwylliant cenedlaethol.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)