Y cyfle olaf i gyflogwyr adrodd ar eu bwlch cyflog ar sail rhywedd

Cyhoeddwyd: 26 Mar 2018

Dyma’r cyfle olaf i gyflogwyr gyda mwy na 250 o aelodau staff i adrodd ar eu bwlch cyflog ar sail rhywedd, rhybuddiodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol heddiw wrth iddo gyhoeddi’i strategaeth derfynol ar sut fydd y rheoliadau newydd yn cael eu gorfodi.

Wrth fanylu ar gamau gwahanol gweithredu cyfreithiol y bydd pob cyflogwr nad yw’n cydymffurfio yn eu hwynebu ar ôl mynd heibio’r terfyn amser (30 Mawrth i sefydliadau’r sector cyhoeddus a 4 Ebrill i fusnesau ac elusennau), mae’r strategaeth yn egluro y bydd camau gorfodi yn dechrau pan fydd y Comisiwn yn ysgrifennu at bob cyflogwr nad yw wedi cydymffurfio â’r gyfraith.

Caiff y llythyrau eu hanfon ar 9 Ebrill a chaiff cyflogwyr 28 diwrnod i gydymffurfio cyn i ymchwiliad ddigwydd ac i hysbysiad cam anghyfreithlon gael ei osod. Bydd methiant i gydymffurfio â’r rheoliadau yn arwain yn y pendraw i ddirwy annerfynol a ddyfernir gan y llysoedd.

Meddai Rebecca Hilsenrath, Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

'Mae gan gyflogwyr gyda 250 o staff neu fwy amser o hyd i adrodd ar eu bwlch cyflog ar sail rhywedd. Mae’r amser yn dirwyn i ben a chyda dim ond 10 diwrnod i fynd, mae’r sawl nad yw eto wedi adrodd yn cyrraedd ei gyfle olaf. Nid yw hyn yn ddewisol; dyma’r gyfraith a byddwn yn gwbl orfodi yn erbyn pob cwmni nad yw’n adrodd.

'Mae’r ddeddfwriaeth hon ar waith i ddwyn cydraddoldeb gwell o ran rhywedd yn y gweithle ac mae angen i bob cyflogwr nad yw’n cydymffurfio i ofyn cwestiynau cadarn i’w hunan, gan ail-feddwl ei flaenoriaethau, a pharatoi ar gyfer niwed difrifol i’w enw da, a bod yn barod i wynebu gweithlu anhapus iawn.'

Meddai Jemima Olchawski, Pennaeth Polisi a Dirnadaeth yng Nghymdeithas Fawcett:

'Mae’r bwlch cyflog ar sail rhywedd yn cynrychioli bwlch cynhyrchiant. Mae’n wael i fenywod sydd yn colli enillion a chyfleoedd gyrfa posib ac yn wael i fusnesau hefyd nad ydynt yn recriwtio, dyrchafu na gwobrwyo menywod yn briodol. Cyfle yw adrodd ar y bwlch cyflog i fwrw golwg ar y data, deall natur y bwlch mewn sefydliad a’r hyn sydd yn ei achosi, a llunio cynllun i’w gau. Mae McKinsey yn amcangyfrif y gallai’r Deyrnas Unedig ychwanegu £150 biliwn i’r cynnyrch domestig gros os wnawn ni wella perfformiad ar gydbwysedd rhywedd yn y gweithle – felly ni all gyflogwyr fforddio i beidio â gweithredu.'

Nodiadau i olygyddion

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yw’r corff rheoleiddiol sydd yn gyfrifol am sicrhau bod pob cyflogwr gyda mwy na 250 o weithwyr yn adrodd am ystadegau ei fwlch cyflog ar sail rhywedd.

Rhaid i bob cyflogwr yn y sector preifat a’r sector gwirfoddol gyda 250 o weithwyr neu fwy yng Nghymru, Lloegr a’r Alban gyhoeddi gwybodaeth ar ei fwlch cyflog ar sail rhywedd o dan Reoliadau 2017 Deddf Cydraddoldeb 2010 (Gwybodaeth Bwlch Cyflog ar sail Rhywedd).

Mae rhaid i bob cyflogwr rhestredig yn y sector cyhoeddus gyda 250 neu fwy o weithwyr gyhoeddi’r un wybodaeth o dan Reoliadau 2017 Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol ac Awdurdodau Cyhoeddus). Mae awdurdodau cyhoeddus yn yr Alban a Chymru yn destun i reoliadau ychwanegol sydd yn cynnwys adrodd ar y bwlch cyflog ar sail rhywedd.

Mae rhaid i gyflogwyr y sector cyhoeddus gyhoeddi’r wybodaeth ofynnol erbyn 30 Mawrth 2018. Rhaid i gyflogwyr yn y sector preifat a’r sector gwirfoddol adrodd ar y wybodaeth bwlch cyflog ar sail rhywedd sydd yn ofynnol erbyn 4 Ebrill 2018. Dyma flwyddyn gyntaf yr adrodd ar y bwlch cyflog ar sail rhywedd ac mae bellach yn ofyniad blynyddol gyda’r un dyddiadau.

Mae ffigurau presennol yn cyfrifo’r bwlch cyflog ar sail rhywedd yn 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)