Sut rydym yn gwella mynediad i drafnidiaeth gyhoeddus ar draws ranbarthau

gan Helen Farmer

Cyhoeddwyd: 17 Dec 2019

Aelod o’n Tîm Ymholiadau a Gwybodaeth yw Helen Farmer. Mae’r tîm hwn yn casglu gwybodaeth o lygaid y ffynnon am faterion gwahaniaethu a gofnodwyd gan ddarparwyr cynghori a rhanddeiliaid eraill. Mae’r tîm yn adolygu gwybodaeth i lywio’n gwaith ar hyn o bryd ac yn y dyfodol. Gellir eu cysylltu yn intelligenceteam@equalityhumanrights.com

Noda ein Cynllun Strategol ar gyfer 2019-2022 chwe nod blaenoriaeth, un ohonyn nhw yw bod trafnidiaeth gyhoeddus yn cefnogi cynhwysiad economaidd a chymdeithasol pobl anabl a phobl hŷn.

Rydym yn ymwybodol o broblemau sydd gan bobl anabl a phobl hŷn wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ac rydym o’r farn y gallai cyfraith cydraddoldeb fod wedi torri mewn llawer o achosion.

Rydym yn siarad â chyrff cynghori a chynrychiadol ledled Lloegr fel y gallwn ddeall yn well y rhwystrau sydd yn wynebu defnyddwyr cludiant anabl i ddatblygu’n gwaith yn y maes hwn.

Ym mis Hydref 2019, buom yn gweithio ar y cyd â Travel Watch North West i gynnal digwyddiad yn eu cynhadledd ym Manceinion i ddefnyddwyr bws. Daeth y digwyddiad ag unigolion o’r rhanbarth at ei gilydd, gan gynnwys gweithredwyr bysys, grwpiau teithwyr a sefydliadau pobl anabl.  

Yn y bore cyflwynodd cyflwynwyr o ddiwydiannau preifat a chyhoeddus gyflwyniadau ochr yn ochr â ni, ac yna cafwyd trafodaeth banel.  Cafwyd trafodaeth fywiog, gan ganolbwyntio’n enwedig ar ymgynghoriad bysys Awdurdod Cyfunol Manceinion Fwyaf (y byddwn yn ymateb iddo) a rhinweddau gwasanaethau cyhoeddus a phreifat.

Yn ystod yr egwyl ginio cafwyd cyfle i’n tîm arwain digwyddiad ymylol ar gyfer cynadleddwyr. Clywsom gan sefydliadau yn gweithio eisoes am gludiant gwell a defnyddiom y cyfle i godi ymwybyddiaeth o’n prosiect cymorth cyfreithiol, sydd yn cynorthwyo pobl anabl a phobl hŷn sydd wedi dioddef gwahaniaethu wrth ddefnyddio gwasanaethau cludo.

Rydym yn gwybod am y problemau sydd gan bobl anabl a phobl hŷn wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Roedd nifer da yn bresennol yn y digwyddiad a bu’n fodd o daflu goleuni ar y problemau a wynebir.

Ar ôl cinio, prif neuadd y gynhadledd oedd y man cyfarfod ar gyfer trafodaeth banel arall a oedd yn canolbwyntio ar hygyrchedd y rhwydwaith bws.

Yn y cam hwn, roedd hi’n glir, er waethaf yr achos diweddar Paulley vs FirstGroup y gwnaethom ei gefnogi, nad oedd yr egwyddorion cyfreithiol a sefydlwyd (bod rhaid i weithredwyr bws ddod â pholisïau ‘y cyntaf i’r felin gaiff falu’ i ben a gwneud mwy o blaid defnyddwyr cadair olwyn) eto wedi cyrraedd rhai gweithredwyr a chynrychiolwyr diwydiant.

Sicrhaodd ein presenoldeb fod y rhain yn cael eu hamlygu a gwnaethom rannu’r wybodaeth â’n tîm cydymffurfio, sydd yn ymgysylltu â’r sector.

Felly yn gyffredinol beth a gyflawnwyd yn y digwyddiad? Yn sgil y digwyddiad gwnaethom gysylltiadau â sefydliadau y bydd eu gwybodaeth a’u cyrraedd ar lefel gwlad yn helpu llywio’n gwaith.

Helpodd e ni hefyd i godi ymwybyddiaeth am y cymorth cyfreithiol y gallem gynnig i bobl anabl neu bobl hŷn sydd wedi dioddef anawsterau wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Rydym bellach yn gweithio’n rhanbarthol ar draws Lloegr (yn ogystal â Chymru a’r Alban) i gynnal digwyddiadau pellach, profi dulliau gwahanol i sicrhau y gallwn rannu gwybodaeth ac arbenigedd â sefydliadau lleol.

Rydym ar hyn o bryd yn rhedeg prosiect cymorth cyfreithiol i herio gweithredwyr cludo pan fyddant wedi methu â gweithredu ar eu cyfrifoldebau cyfreithiol. Os ydych yn darparu cynrychiolaeth i berson anabl neu berson hŷn sydd wedi dioddef anawsterau wrth ddefnyddio (neu geisio defnyddio) trafnidiaeth gyhoeddus, rydym am glywed oddi wrthych. Rhaid bod yr achos wedi digwydd yn ystod y chwe mis diwethaf yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban. Canfod mwy a soniwch am achosion fan’ma.