woman working on [possibly] a hospital ward - possibly a cleaner woman working on [possibly] a hospital ward - possibly a cleaner

Cefnogi gweithwyr sifft a chyfrifoldebau gofalu ganddynt

gan Simarjeet Kaur, Relationship Manager for Working Forward

Cyhoeddwyd: 21 Dec 2018

Wrth i nifer ohonom baratoi ar gyfer gŵyl y Nadolig gyda’n teuluoedd, hawdd iawn yw anghofio y bydd miloedd o bobl yn gweithio trwy’r cyfnod gwyliau - o ymladdwyr tân i staff bar.

Mae 39% o weithwyr sifft yn gyfrifol am blant. I rai plant, golyga hynny y byddant heb eu prif ofalwr ar fore’r Nadolig.   

Dim ond un o lawer o benblethau yw hyn, sydd gan weithwyr sifft a’u cyflogwyr. Ond gall rhieni sy’n gweithio ddal i fwynhau gyrfa foddhaus mewn rhai o’r swyddi mwyaf boddhaol dim ond iddynt feddwl yn greadigol.

Yn ddiweddar gwahoddom gyflogwyr sydd yn gweithredu mewn amgylchedd yn seiliedig ar sifftiau i ddigwyddiad Gweithio Ymlaen i edrych ar sut gall cyflogwyr gefnogi gweithwyr sifft sydd â chyfrifoldebau gofalu.

Dylai cyflogwyr ystyried

1. Sut i reoli’r rota sifft

  • Annog timau i osod eu rotas eu hunain a chyd-drefnu gyda’i cydweithwyr - bydd hyn yn hyrwyddo gwaith tîm ac yn meithrin dealltwriaeth o’r anawsterau wrth greu rota sy’n gweithio i bawb. Mae’r Post Brenhinol yn darparu enghraifft dda ohono.
  • Rhannu’r rota ymlaen llaw - mae angen ar weithwyr sifft gael rhybudd digonol o’u rota fel y gallant gynllunio ar gyfer trefniadau gofal plant. Er enghraifft, gallai ysgolion meithrin fod ar gau gyda’r hwyr pan fo sifft gan weithiwr.
  • Dod o hyd i atebion creadigol - mae caniatáu rhyddid i reolwyr llinell ganfod datrysiadau creadigol gyda chydweithwyr yn helpu meithrin perthynas ac arwain at atebion hir dymor gwell.

2. Cynnig hyblygrwydd i bob gweithiwr sifft

  • Ymddiriedwch yn eich cyflogai i weithio’n gynhyrchiol wrth  weithio’n hyblyg – bydd cyflogeion sy’n cael eu trin yn barchus ac sy’n cael eu hymddiried ynddynt yn fwy cynhyrchiol ac yn llai tebygol o adael.
  • Cyfathrebwch hyblygrwydd mewn hysbysebion swydd – mae 92% o milenwyr yn nodi gweithio hyblyg fel eu blaenoriaeth pennaf wrth chwilio am swydd.
  • Gadewch yn uchel eich cloch - wrth weithio’n hyblyg, defnyddiwch eich arweinyddiaeth i osod esiampl ac egluro pam rydych yn gadael yn gynnar neu’n hwyr.
  • Adolygwch eich polisïau a’ch arferion gweithio hyblyg – gall eich helpu i ddeall sut mae gweithio hyblyg yn effeithio ar eich gweithlu.
  • Deallwch pam mae angen hyblygrwydd ar bobl – grymuswch gyflogeion i rannu’u hanesion dynol ac egluro sut y gall hyblygrwydd helpu’r tîm.
  • Eglurwch y rhesymau busnes os byddwch yn dweud na - a chaniatáu i gyflogeion drafod cyfaddawdau.
  • Grymuso cyflogeion – helpwch nhw i wybod am eu hawliau a gweithiwch gyda’ch gilydd i ddatblygu atebion hweithio hyblyg.