Traciwr hawliau dynol: Gwneud gwybodaeth yn hygyrch

gan Rachel Thomas

Cyhoeddwyd: 05 Nov 2019

Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus yw Rachel Thomas i Gomisiynydd Plant Cymru. Swydd y Comisiynydd yw dweud wrth bobl pam fod hawliau plant mor bwysig ac i fwrw golwg ar sut mae penderfyniadau a wneir gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, yn effeithio ar hawliau plant. Dywed Rachel wrthym am sut y bydd yn defnyddio’n traciwr hawliau dynol newydd.

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith bod gwaith Comisiynydd Plant Cymru yn rhoi sylw dyledus i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC).

Mae’r UNCRC felly yn dylanwadu ar ac yn trwytho ein holl waith a’r dulliau ymgysylltu a chodi ymwybyddiaeth a ddefnyddiwn i estyn allan at blant ledled Cymru.  

Ochr yn ochr â Chomisiynwyr Plant eraill y DU, rydym yn ymwneud yn glos â’r cylch adrodd ar gyfer Pwyllgor y CU ar Hawliau’r Plentyn, gan gynnwys trefnu ymweliadau arsyllu ar gyfer y rapporteur, darparu adroddiadau ysgrifenedig a mynychu’r sesiynau craffu yn Genefa.

Byddwn yn monitro Casgliadau Terfynol y pwyllgor hwn yn fanwl a’r hydref hwn byddwn yn cyhoeddi adroddiad ar gynnydd y DU yn erbyn casgliadau 2016, ynghyd â’n cyfatebwyr yn y DU.

Gall fod yn anoddach i ni gadw fyny â’r datblygiadau diweddaraf

O ystyried confensiynau eraill y CU a gadarnhawyd, fodd bynnag, er ein bod yn deall y broses adrodd, gall fod yn anoddach i ni gadw fyny â’r datblygiadau diweddaraf ynglŷn â’r cynnydd yn erbyn pob un Confensiwn, pan na fyddwn yn ymwneud ag ac yn ymgysylltu mor glos â’r cylch adrodd.

Yn ogystal, gall fod yn anodd dod o hyd i wybodaeth ddibynadwy ar-lein sydd yr wybodaeth ddiweddaraf y gallwn ei defnyddio wrth olrhain cynnydd y Casgliadau Terfynol i Gonfensiynau eraill.

Gwneud gwybodaeth yn hygyrch

Bydd lansiad traciwr hawliau dynol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn ein helpu’n fawr i gael mynediad i wybodaeth ddibynadwy i gyd yn yr un man. Gallaf weld hwn yn gyflym yn dod yn declyn i’n timau polisi a chyfathrebu i bob amser fynd ato wrth geisio hynny. 

Yn arbennig, byddwn yn ei ddefnyddio wrth draws gyfeirio cyfleusterau’r traciwr, i olrhain pynciau neu themâu a’r ystod o Gasgliadau Terfynol yn gysylltiedig â’r rhain ar draws y cylchoedd adrodd.

Bydd yn ychwanegu at bwysigrwydd ein gwaith dylanwadu

Yn allweddol, bydd yn ychwanegu at bwysigrwydd ein gwaith dylanwadu ar lefelau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, a’n galluogi i ddal y Llywodraethau i gyfrif manylach mewn ffordd drawsbynciol. 

Wrth i’r gwaith fynd yn ei flaen yng Nghymru i ystyried sut orau i roi effaith i’r ystod o rwymedigaethau cytuniad yr arwyddodd y DU iddyn nhw, ystyriwn y Traciwr Hawliau Dynol yn declyn dylanwadol i gyfeirio Llywodraeth Cymru at flaenoriaethau allweddol pob un o’r Confensiynau a sicrhau yr ymatebir i faterion ar draws y Llywodraeth yn hytrach nag yn ôl adrannau gwahanol.

Roeddem yn falch i gael ein cynnwys yn natblygiad y gwaith hwn ac edrychwn ymlaen at ei ddefnyddio mewn gwirionedd.

Gweler drosoch hun

Teclyn ar-lein yw’r traciwr hawliau dynol i’ch helpu i olrhain pa mor dda mae’r DU yn rhoi’i dyletswyddau hawliau dynol ar waith. Canfyddwch sut ydym yn monitro hawliau dynol, pa safonau rhyngwladol mae rhaid i’r DU eu bodloni, a chwiliwch am argymhellion diweddaraf y CU.

Rhowch gynnig ar y traciwr hawliau dynol