Sut wnaethom greu cynllun gweithredu ystyrlon o ran y bwlch cyflog rhwng y rhywiau

gan Simi Dubb, Global Diversity and Inclusion Director at Centrica Plc

Cyhoeddwyd: 25 Feb 2019

Enillodd Centrica Plc Wobr ICSA 2018 am Adrodd y Flwyddyn ynghylch y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau.

Mae Simi yn rhannu beth mae Centrica Plc yn ei wneud ac yn cynnig cyngor ar greu  cynllun gweithredu ystyrlon o ran y  bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Llunio adroddiad a chynllun gweithredu eglur a thryloyw ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau 

Wrth wraidd ein hymagwedd cyfathrebu oedd yr angen i fod yn eglur ac yn dryloyw.

Roeddem am roi disgrifiad manwl i gyflogeion am y rheswm bod bwlch cyflog rhwng y rhywiau gennym a’r hyn roeddem yn ei wneud i’w gau.

Mae bwlch cyflog rhwng y rhywiau gan y mwyafrif o gyflogwyr, felly mae’n dda bod yn onest amdano. Bydd tryloywder yn helpu gwella dealltwriaeth ac yn ein helpu i sbarduno newid.

Un o’n pryderon oedd y gallai rhanddeiliaid a chyflogeion ddrysu ‘cyflog cyfartal’ a ‘bwlch cyflog rhwng y rhywiau’. Gwnaethon yn siŵr y byddem yn egluro’r gwahaniaeth yn ein cynllun gweithredu.

Wrth lunio’r cynllun gweithredu, gwnaethom ystyried  ‘cylch bywyd y cyflogai’, o recriwtio, cadw a dyrchafu, i ddangos sut y byddwn yn gwella cynhwysiant ar bob cam cyflogaeth. 

Yr hyn yr ydym yn ei wneud  

Adolygu’n hymarferion recriwtio

Bydd adolygu’n hymarferion recriwtio yn helpu menywod i gael mynediad i gyfleoedd datblygu. Mae’r mathau o gamau a ymgymerwn yn cynnwys:

  • sicrhau bod cydbwysedd rhwng y rhywiau ar baneli recriwtio
  • annog asiantaethau recriwtio i ddarparu cydbwysedd rhwng y rhywiau ar restri byr
  • galluogi ein tîm arweinyddiaeth i gymryd hyfforddiant ar duedd anymwybodol

Ysbrydoli menywod ifanc a merched

Rydym am ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o fenywod ifanc a merched i gymryd pynciau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM).

Gwnawn hyn drwy:

  • redeg cystadlaethau gyda Talent 2030 i helpu menywod ifanc a merched i feithrin sgiliau STEM
  • gweithio gyda’r Academi Frenhinol Peirianneg i arddangos modelau rôl benywaidd

Cefnogi rhieni a gofalwyr

Gwyddom y gall dychwelyd i’r gwaith ar ôl dechrau teulu fod yn heriol.

Rydym yn llunio pecynnau cymorth i reolwyr i’w helpu i wella’r profiad i rieni sy’n dychwelyd.

Rydym yn gwella ein polisi absenoldeb rhieni a rennir i annog mwy o ddynion i gymryd cyfrifoldebau gofalu am blant.

Yn ogystal, rydym wedi datblygu’n polisi gweithio hyblyg a gofalwyr, i helpu cyflogeion i gydbwyso gwaith a chyfrifoldebau gofalu.

Mae’n cyflogeion wedi croesawu’n dewisiadau gweithio hyblyg – mae o fudd i bawb ohonom a chanddo’r effaith anuniongyrchol o helpu menywod yn arbennig.

Rydym hefyd wedi lansio partneriaeth â Carers UK a fydd yn archwilio mwy o ffyrdd y gallwn wneud bywyd yn well i ofalwyr.

Creu rhwydwaith i fenywod a chynnig mentora

Rydym wedi creu rhwydwaith i fenywod i helpu staff i gael mynediad i ddatblygiad proffesiynol.

Bydd y rhwydwaith yn darparu mynediad i fentora, gyda’r nod o helpu menywod i ddatblygu’u sgiliau ymarferol a chael modelau rôl ysbrydoledig.  

Siaradom â’n rhwydwaith menywod i ystyried pa weithgareddau fyddai orau yn cyfrannu at leihau ein bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Rydym hefyd yn gwneud mentora lle bo uwch reolwyr yn cael eu mentora gan aelodau staff ieuaf.

Edrych ar gynrychiolaeth menywod ar draws y sefydliad cyfan

Rydym am sicrhau bod menywod dawnus yn cael eu cynrychioli ar draws pob gradd gyflog.

I wneud hyn rydym yn monitro’r sefyllfa gyfredol ac yn edrych ar gwmnïau FTSE eraill am gyngor ar wella cynrychioliad ar draws y graddau cyflog.

Beth yw effaith ein camau?

Rydym eisoes wedi nodi cynnydd o ran hurio uwch fenywod. Canolbwyntio ar helpu cynnydd uwch fenywod yw un o’n meysydd blaenoriaeth.

Cawsom adborth gan ein cydweithwyr ar draws y sefydliad fod ein cynllun gweithredu cadarn yn ein helpu tuag at daclo ein bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Rydym ar y daith gwelliant. Mae ein camau yn dechrau cael eu hymwreiddio, gyda’r nod o hyrwyddo newid diwylliant ar draws y sefydliad.

Mae’r gwaith hwn ar gyflog y rhywiau wedi’n grymuso i ddechrau adolygu bylchau cyflog ar sail ethnigrwydd.

Ein cyngor i gyflogwyr ar le i ddechrau

Byddwch yn dryloyw ac yn onest wrth siarad am eich ffigurau bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Ystyriwch am sut fyddwch yn cyfathrebu’ch bwlch cyflog rhwng y rhywiau, a’r hyn a olyga, yn fewnol ac yn allanol fel ei gilydd. Gallech ystyried datblygu cynllun cyfathrebu mewnol.

Byddwch yn realistig ynglŷn â’ch cynllun gweithredu

Ni fydd newidiadau yn digwydd dros nos a dylech fod yn onest am hyn gyda chydweithwyr a rhanddeiliaid.

Bydd gosod targedau yn eich helpu i gyflawni’ch cyrchnodau.

Byddwch yn agored eich meddwl

Ceisiwch am adborth gan gyflogeion ar gyfer syniadau newydd. Parhewch i ddatblygu a gwella camau cyfredol.

Ceisiwch ddarbwyllo uwch arweinyddion

Mae gan uwch arweinyddion botensial i yrru newid cadarnhaol,  er enghraifft, drwy hyrwyddo strategaethau amrywiaeth a chynhwysiant ar draws y sefydliad.

Cynnwys pawb

Mae’n bwysig cynnwys pob cydweithiwr, waeth beth yw eu rhywedd, wrth drafod cynlluniau gweithredu. Nid mater i fenywod yn unig yw hwn.

Gweithiwch gyda sefydliadau allanol

Rydym wedi meithrin perthynas â Chyngor Busnes Menywod, yr Academi Frenhinol Peirianneg ac Energy UK.

Mae’r berthynas hon yn ein helpu i ganfod ffyrdd i annog menywod i wneud cais am swyddi lle caiff menywod eu tangynrychioli.

Ystyriwch eich amserlen

Gweithio gyda’ch cyflogeion presennol, er enghraifft, adolygu arferion recriwtio, yw dim ond un rhan o greu newid.

Bydd camau hir dymor, megis allgymorth mewn ysgolion, yn arafach i gymryd effaith.

Ystyriwch eich sefyllfa bresennol a lle rydych yn dymuno bod yn y dyfodol.