Help gyda gwahaniaethu ym maes tai ac yn y gwaith

gan Karen Grayson

Cyhoeddwyd: 11 Feb 2019

Cyfnod caled yw hwn os ydych yn ceisio am help gyda phroblem gwahaniaethu.

Mae mynediad i gyfiawnder yn ein galluogi i fwynhau ein hawliau i ryddid a thegwch.

Ond fel canfu’n hadroddiad A yw Prydain yn Decach? rydym wedi gweld symudiad amlwg yn ôl yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

Rydym yn croesawu penderfyniad y llywodraeth yn ddiweddar i wneud newidiadau i’r system cymorth gyfreithiol. Fodd bynnag, mae effaith cyfyngiadau ar gymorth cyfreithiol, ffioedd tribiwnlys (wedi’i diddymu bellach), a thoriadau cyllid i wasanaethau cynghori wedi lleihau’n ddifrifol gallu pobl i ddatrys eu problemau pan dorrir eu hawliau.

Dyna’r rheswm y datblygom Cymorth y CCHD i Gynghorwyr, i helpu gwella cymhwyster a gallu’r sector cynghori i ddelio â materion cydraddoldeb a hawliau dynol.

Fel rhan o’r prosiect fe gomisiynom Gyngor ar Bopeth i lunio pecynnau cymorth ymarferol ar wahaniaethu ym maes tai a gwahaniaethu yn y gweithle i gynghorwyr. Bydd y pecynnau cymorth hefyd yn ddefnyddiol i unigolion sy’n edrych am ganllaw i’w helpu gyda’u hamgylchiadau eu hunain.

Gall y pecynau cymorth helpu cynghorwyr ac unigolion i:

  • ddeall sut mae cyfraith cydraddoldeb yn gweithio
  • nodi neu ddiystyru gwahaniaethu anghyfreithlon
  • ysgrifennu cwyn neu lythyr cwyno
  • cyflwyno achos gerbron llys neu dribiwnlys

Maent yn egluro beth sy’n cael ei gynnwys gan gyfraith cydraddoldeb a cheir nifer o enghreifftiau gwahaniaethu.

Maent hefyd yn cynnwys templedi ar gyfer llythyron, dogfennau a ffurflenni sydd efallai eu hangen wrth ddilyn achos gwahaniaethu.

Mae’r pecyn cymorth ar wahaniaethu ym maes tai yn cyfannu ein canllawiau yn ymwneud â thai hygyrch a chymwysadwy.

Gall sefydliadau cynghori, undebau llafur, a sefydliadau eraill sy’n cefnogi unigolion gyda’u problemau gael cymorth arbenigol ar faterion cydraddoldeb a hawliau dynol drwy gysylltu â Chymorth y CCHD i Gynghorwyr.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r llinell gymorth i ddweud wrthym am achos a fydd yn ein helpu i nodi tueddiadau a materion sy'n ymddangos.