Seven stacks of pound coins at different heights

Adrodd ar fwlch cyflog rhwng y rhywiau: dim esgusodion

gan Rebecca Hilsenrath

Cyhoeddwyd: 14 Aug 2019

Yn 2017 cyflwynodd y Llywodraeth adrodd gorfodol ar fwlch cyflog rhwng y rhywiau ar gyfer cyflogwyr â 250 neu fwy o staff.

Erbyn yr wythnos hon, mae mwy na 10,500 o gyflogwyr wedi cyflawni’u rhwymedigaeth gyfreithiol trwy gyhoeddi’u data bwlch cyflog blynyddol rhwng y rhywiau.   

Dwy flynedd ar ôl gorfodi’r ddeddfwriaeth carreg filltir hon rydym wedi nodi rhai themâu o gylch adrodd sydd yn digwydd dro ar ôl tro.

Gobeithio bydd y rhain yn helpu cyflogwyr baratoi’u hadroddiadau’r flwyddyn nesaf.

Mae angen perchennog cyfrifol ar bob cyflogwr

Rydym yn deall bod staff yn symud i rolau newydd. Fodd bynnag, nid yw newid gweithwyr yn y tîm sydd yn gyfrifol am yr adrodd ar fwlch cyflog rhwng y rhywiau yn cyfiawnhau’r methiant i ddarparu’r wybodaeth.

Caiff y terfyn amser ei gyhoeddi’n eang bob blwyddyn ac mae gan sefydliadau 12 mis i baratoi’u data a deall y rhesymau dros eu bwlch cyflog penodol.

Achubwch y blaen – gwnewch yn siwr bod gennych uwch berson penodedig gyda goruchwyliaeth ac atebolrwydd ar gyfer adrodd, ac os byddant yn gadael, gwnewch yn siwr i drosglwyddo’r cyfrifoldeb hwn i rywun arall.

Ni archwilir y data bob amser

Gwelom nifer o enghreifftiau o ddata anargyhoeddiadol gan gyflogwyr. Er enghraifft, adroddiadau o raniad 50/50 o gyflogeion gwrywaidd a benywaidd a honiadau o beidio bod â bwlch cyflog o’r rolau iselaf eu tâl i’r rhai uchaf eu tâl. Yn anffodus nid yw hyn yn realistig.

Dylai cyflogwyr edrych ar eu rhifau’n ofalus cyn cyhoeddi i osgoi mynd yn groes i’r rheoliadau.

Rydym ar hyn o bryd yn ysgrifennu at 100 o gyflogwyr sydd wedi cyhoeddi data amheus, gan ofyn iddynt egluro’r rhesymeg am eu ffigurau, a gofyn am ddata eu cyflogres.

Mae sefydliadau sydd yn fwriadol neu’n esgeulus yn cyflwyno data anghywir yn torri’r gyfraith.  

Os canfyddwn eu bod wedi cyflwyno data anghywir, bydd gofyn iddynt ail gyflwyno’u gwybodaeth gan ddefnyddio data cywir ac arwyddo cytundebau cyfreithiol â ni. Yn y bôn gellir eu cyflwyno gerbron llys a gallant gael dirwy.

Sut y cyflawnom 100% o gydymffurfiaeth

O fewn diwrnodau i derfyn amser yr adrodd ar fwlch cyflog rhwng y rhywiau gwnaethom asesu’r data o wefan Swyddfa Cydraddoldeb y Llywodraeth a phenderfynu pa ffurf o gamau rheoleiddiol oedd eu hangen.

Erbyn mis Awst, roedd mwy na 10,500 wedi adrodd ar borthol y llywodraeth. Yn sgil ymagwedd cydlynol, cyflym ac wedi’i dargedu cafwyd 100% o gydymffurfio â’r gyfraith.

Roedd ein camau gorfodi o ran y bwlch cyflog rhwng y rhywiau eleni’n cynnwys:

  • llythyron rhybuddio wedi’u hanfon i 328 o gyflogwyr na wnaeth adrodd mewn pryd
  • bygwth archwiliad i 50 o gyflogwyr yn dilyn y llythyron rhybuddio gwreiddiol
  • chwe chytundeb i adrodd yn brydlon dros y pum mlynedd nesaf
  • pum archwiliad sector preifat
  • un asesiad sector cyhoeddus

Pan fydd tystiolaeth o beidio â chydymffurfio, gwnawn weithredu.

Nid cydymffurfio â’r gyfraith yw e’n unig. Dylwn dalu menywod yn deg a chydnabod eu gwerth. Ac mae cyflogeion yn poeni.

Gallwch ddarllen mwy am ein hymagwedd gorfodi o ran bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

I leiafrif bach, dim ond bygwth camau cyfreithiol sydd yn gweithio

Yn ystod yr ail flwyddyn hon o adrodd, nodom fod rhai cyflogwyr a adroddodd yn hwyr y llynedd wedi gwneud yr un fath eleni.

Er waethaf enwi’r cyflogwyr hyn yn gyhoeddus ac iddynt gael gohebiaeth rhybuddio gan ein tîm gorfodi, dim ond ar ôl i ni ddechrau ar gamau cyfreithiol ffurfiol yr adroddodd chwech ohonynt.

Mae’r cwmniau hyn bellach ar ein rhestr gwylio ac maent wedi cytuno’n ffurfiol i adrodd yn brydlon dros y pum mlynedd nesaf.

Mae tryloywder yn sbarduno gweithredu (i ran fwyaf o gyflogwyr)

Adroddodd y rhan fwyaf o gyflogwyr am eu gwybodaeth bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar borthol y llywodraeth cyn y terfyn amser.

Bu’r pwysau o gyflwyno gwybodaeth cyflog yn gyhoeddus i gyflogeion, darpar gyflogeion, cwsmeriaid, cyflenwyr a rhanddeiliaid yn llwyddiannus i yrru cydymffurfiaeth.

Defnyddiodd rhai cyflogwyr y rheoliadau fel cyfle i edrych yn fanwl ar achosion eu bylchau cyflog rhwng y rhywiau a siarad â’u staff ynglŷn â’r ffyrdd y gellid eu cau.

Am y tro cyntaf am flynyddoedd, rydym yn clywed am Fyrddau, ac nid timau AD yn unig, yn troi eu sylw ar eu bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Gan edrych ymlaen at 2020, pan fyddwn yn dathlu penblwydd y Ddeddf Cyflog Cyfartal yn 50 oed, gobeithio bydd pob un o’r cyflogwyr yn adrodd am eu data cyn y terfyn amser ac y gwnaed ymdrechion i ostwng y bwlch cyflog cyffredinol rhwng y rhywiau.

Gallai lefel diddordeb y cyhoedd a’r cyfryngau yn y bwlch cyflog rhwng y rhywiau fynd yn llai yn y blynyddoedd i ddod, ond byddwn ni’n dal yn gwylio.

Ein huchelgais yw na fydd cyflogwr yn adrodd am fwlch cyflog sero yn canu clychau larwm a bydd cyflogwyr yn dilyn yr enghraifft a osowyd gan Centrica, y cafodd eu hymdrechion i gau’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau ei gydnabod gan ICSA.