Eich barn ar ein gwaith

gan Rebecca Hilsenrath

Cyhoeddwyd: 02 Nov 2018

Yr wythnos ddiwethaf, cyhoeddom ein hadolygiad cyflwr y genedl ar gydraddoldeb a hawliau dynol, A yw Prydain yn Decach? 2018, gan ddatgelu’r heriau mawr sy’n wynebu’r gymdeithas heddiw. Canfu fynediad dirywiedig i gyfiawnder, tlodi plant yn cynyddu a Phrydain mewn perygl o fod yn ‘wlad ddau gyflymder’ gyda rhai grwpiau wedi’u gadael ar ôl.

Amlinella’n hadroddiad argymhellion ar gyfer gwelliant, ac rydym yn gobeithio’n fawr y bydd llunwyr polisi, llywodraethau, busnesau a sefydliadau anllywodraethol yn defnyddio’r sail tystiolaeth hwn yn eu gwaith eu hunain i sbarduno newid fawr ei angen.

Heddiw gofynnwn am eich barn ar ein Cynllun Strategol drafft ar gyfer 2019 i 2022.

Rydym wedi defnyddio canfyddiadau ‘A yw Prydain yn Decach? 2018’, o adrodd rheolaidd y CU ar berfformiad y DU ar hawliau dynol, o sganio’r gorwel am dueddiadau sy’n ymddangos, ac o sgwrsio â rhanddeiliaid i gynnig rhestr materion y gallwn ffocysu’n gwaith arni yn y cyfnod i ddod.

Nid yw’n gynllun terfynol o bell ffordd – a dyma’r adeg yr ydym eich angen chi.

Nid yw’n gynllun terfynol o bell ffordd – a dyma’r adeg yr ydym eich angen chi.

Rydym am glywed oddi ar ystod eang o bobl ar draws Cymru, Lloegr a’r Alban sydd â diddordeb yn ein gwaith a sydd, fel ni, am weld Prydain lle bo gan bawb gyfle cyfartal i ffynnu.   

Mae cydraddoldeb a hawliau dynol yn ymwneud â bron pob agwedd ar fywyd - gallai person ddioddef gwahaniaethu neu gam-drin o ran ei hawliau dynol unrhyw le, o’i weithle i’w siop leol, o ysgol ei blentyn i feddygfa ei feddyg cartref.

Mae rhestr yr heriau y gallem fynd i’r afael â nhw yn hir ac ni fydd blaenoriaethu’r rhain yn hawdd, ond mae’n hanfodol gwneud felly os ydym i ddefnyddio’n pwerau i wneud gwahaniaeth gwirioneddol. Felly mae angen eich help arnom i wneud penderfyniadau anodd ynglŷn â lle i ganolbwyntio’n hadnoddau er mwyn cyflawni newid a fydd yn parhau.

Ein nod yw gweithio ar lai o feysydd ac am gyfnod hirach, gan sicrhau y byddwn yn taclo’n llwyr yr hyn sydd wrth wraidd problemau. Rydym am flaenoriaethu materion y gellir mynd i’r afael â nhw’n fwyaf dygn trwy ddefnyddio’n cydymffurfiaeth a phwerau gorfodi unigryw. Mae angen i ni hefyd sicrhau y bydd ein gwaith wedi’i gydbwyso ar draws materion cydraddoldeb a hawliau dynol fel ei gilydd, ac yn gwella bywydau pobl â nodweddion gwarchodedig gwahanol.

Fel corff cydraddoldeb Prydain gyda chyfrifoldeb dros amddiffyn a hybu hawliau dynol, mae’n hanfodol y gwnawn adael lle yn ein cynllun i ymateb yn gyflym ac yn effeithiol i faterion o bwysigrwydd cenedlaethol sydd yn ymddangos.

Mae gwneud felly dros y flwyddyn a aeth heibio wedi’n caniatáu i amlygu heriau hawliau dynol tân Tŵr Grenfell, ac i gasglu tystiolaeth yng ngolau’r mudiad #MeToo a gwneud argymhellion cryf i ddileu aflonyddu rhywiol yn y gweithle.

Rydym yn awyddus i gael eich adborth ar y math o weithgareddau a fyddai’n symbylu newid

Fe welwch yn ein cynllun drafft ein bod wedi cynnwys syniadau ar sut y gallwn wireddu newid.

Rydym yn awyddus i gael eich adborth ar y math o weithgareddau a fyddai, yn eich tyb chi, yn ein helpu i gyflawni hyn.   

Bydd ein hymgynghori’n dod i ben ddydd Llun 7 Ionawr ac mae nifer o ffyrdd ichi ymateb.

Ar ôl y terfyn amser hwn, byddwn yn ofalus yn dadansoddi’ch holl adborth a’r hyn y bydd yn ei olygu ar gyfer fersiwn terfynol ein Cynllun Strategol, y byddwn yn ei gyhoeddi ym mis Ebrill 2019.

Byddwn yn croesawu’ch barn ar sut y gallwn barhau i wneud Prydain yn rhywle y gallwn oll fod yn falch o fyw ynddi, gan amddiffyn rhyddid, tosturi a chyfiawnder yn y cyfnod hwn sydd yn newid trwy’r amser.

Take part in the consultation

Cymryd rhan yn yr ymgynghoriad

Ein gwaith: dweud eich dweud