Dweud ein dweud: hawliau menywod a chydraddoldeb rhyweddol ar gyfer 2018

gan Hayley Willingale, treaty monitoring

Cyhoeddwyd: 23 Jul 2018

Heddiw, rydym yn lansio’n hasesiad mwyaf erioed o gyflwr hawliau menywod – Pwyso am gynnydd: hawliau menywod a chydraddoldeb rhyweddol yn 2018

Mae cyhoeddiad yr adroddiad yn cyd-ddigwydd â chyfarfod Pwyllgor y CU ar ddileu pob ffurf o Wahaniaethu yn erbyn Menywod (CEDAW) yn Genefa, sydd ar fin cynnal adolygiad pwysig o hawliau menywod yn y DU.

Bydd y cyfarfod yn gyfle i ni a grwpiau eraill gynghori’r Pwyllgor ynglŷn â’n pryderon allweddol cyn iddynt, yn nyddiau cynnar y flwyddyn nesaf, holi llywodraeth y DU ar ei hanes hawliau menywod.

Cyflwynodd llywodraeth y DU ei hadroddiad ei hunan i’r Pwyllgor fis Tachwedd diwethaf, ond mae sicrhau bod CEDAW yn clywed dadansoddiad arbenigol priodol gan amrywiaeth o sefydliadau yn rhan hanfodol o’r broses.

I helpu gwireddu hyn, rydym wedi cefnogi tri sefydliad i gymryd rhan – Engender (yn gweithio yn yr Alban), Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (WEN) Cymru a’r Women’s Resource Centre (WRC) (yn gweithio yn Lloegr).

Ar ôl treulio misoedd yn cynnal cyfarfodydd ledled y wlad, cael ymatebion trwy ymgynghori ar-lein a chynnal ein hymchwil manwl eu hunain, mae eu cyflwyniadau i CEDAW yn cynrychioli barn a phryderon mwy na 100 o sefydliadau hawliau menywod. Gyda’i gilydd, bydd eu cyfraniadau’n sicrhau bod profiadau menywod ar hyd Prydain yn cael ei glywed yn fyd eang. Meddai’r tri sefydliad:

‘Mae’n hanfodol bod lleisiau menywod a’u sefydliadau’n cael ei glywed wrth i berfformiad annigonol y DU ar hawliau menywod gael ei archwilio. Yn wir, nid yw cydraddoldeb cyfreithiol yn ddigon i greu cydraddoldeb gwirioneddol i fenywod. Mae angen cyfreithiau arnom i’w rhoi ar waith  ynghyd â rhaglenni a chyllid i ystyried eu hanghenion. Yn allweddol, mae angen ariannu’r sefydliadau sydd yn siarad o blaid menywod os ydym i wireddu gwir gydraddoldeb.’

Boed yn ymgyrchu dros yr hawl i fyw heb ofni trais, neu am yr hawl i gymryd rhan mewn gwleidyddiaeth ar y lefel uchaf, nid yw mudiadau hawliau menywod yn unig yn llywio nifer y dadleuon pwysicaf sydd ohoni heddiw, ond maent hefyd yn ymladd am newid go iawn.

Yma yn y DU, nid ydym yn angenrheidiol yn ystyried eu gwaith fel rhan o fudiad ehangach byd eang o amddiffynwyr hawliau menywod, ond mae’r cyd-destun hwn yn allweddol. Mae ein heriau presennol yn atseinio ar draws barthau amser a chyfnodau amser, ac mae’n sefydliadau cymdeithas sifil mor hanfodol, deinamig ac egniol ag y bu ar unrhyw adeg yn ein hanes.

Rydym hefyd yn falch o gefnogi’r Centenary Action Group (CAG), cynghrair o fwy na 100 o actifyddion, gwleidyddion a sefydliadau hawliau menywod a ffurfiodd i ddathlu 100 o flynyddoedd ers y sicrhaodd y Swffragetiaid bleidleisiau cyntaf menywod yn y DU. Mae eu gwaith wrth egluro pam rydym yn #StillMarching, ac yn amlygu’r cynnydd sydd o hyd ei eisiau yn y frwydr ar anghydraddoldeb rhyweddol, yn allweddol i sicrhau bod lleisiau menywod yn cael eu clywed yn y wlad hon hefyd.

Fel dywedodd Claudia Craig, Rheolwr Ymgyrchu CAG:

‘Nod y grŵp yw sicrhau nad nifer o hen luniau a rhaglenni hanes yn unig yw canmlwyddiant y Swffragetiaid - ond yn hytrach yn cyflenwi treftadaeth barhaol a all helpu cyflawni newid cam ym maes hawliau menywod yn y DU a chyfranogiad gwleidyddol menywod.’

Yn y cyfnod canolog hwn, ni allai cefnogi cyfraniad gweithredol menywod, wrth lywio’r polisïau sydd yn effeithio arnynt, fod yn fwy hanfodol.

Ewch i’n tudalen CEDAW am fwy o wybodaeth am hawliau menywod a’n hadroddiad diweddaraf.