Newidiadau i’r Comisiwn – egluro’r sefyllfa

gan Rebecca Hilsenrath

Cyhoeddwyd: 10 Feb 2017

Mae’r byd yr ydym yn gweithio ynddo wedi newid ers i ni gael ein sefydlu 10 mlynedd yn ôl. Mae ein cenhadaeth yn hanfodol, ac i gyflawni’n gwaith pwysig mae angen i ni fod yn sefydliad blaengar, gyda’r profiadau a’r sgiliau priodol.

Cafodd ein cylch gwaith ei newid, cafodd ein cyllideb ei chrebachu’n sylweddol, ac mae cyd-destun ein gwaith yn newid yn gyflym yn sgil penderfyniad y DU i adael yr UE a thrafodaethau am y fframwaith cyfreithiol dros hawliau dynol.  

Mae llawer o’n partneriaid yn ein hannog i gyflymu’r cynnydd ac rydym yn cytuno â nhw. Rydym am fod, hyd yn oed, yn rheolydd mwy cadarn, felly rydym wedi gwneud newidiadau i gryfhau ein tîm archwilio ymateb cyflym. Rydym am adeiladu ar ein henw da fel corff arbenigol, awdurdodol, wedi’i selio ar dystiolaeth, yr ystyrir ei ymchwil ar gydraddoldeb a hawliau dynol fel un heb ei ail.

Rhaid i ni ganolbwyntio ar gyflawni deilliannau sydd yn gwella cymdeithas, ac i wireddu hynny, mae angen i ni wneud newidiadau i sicrhau bod gennym y profiad a’r sgiliau priodol yn y Comisiwn. Ni allwn gyflenwi’n cylch gwaith yn effeithiol drwy osgoi penderfyniadau anodd neu ddewis y status quo. Mae’r newidiadau hyn yn anodd, ond byddai peidio â’u gwneud yn niweidio cydraddoldeb a hawliau dynol yn sylweddol ym Mhrydain, a’n gallu i gyflawni’n cenhadaeth.

Bu cam-adrodd yn ddiweddar ar y newidiadau yr ydym yn eu gwneud. Do, bu rhaid i ni ddiswyddo rhai aelodau staff. Nid yw’n benderfyniad hawdd i’w wneud ac rydym yn drist y bu rhaid i ni wneud hynny.

Nifer y bobl sydd yn wynebu diswyddo gorfodol yw 11. Rydym wedi gweithio’n dra chaled i leihau diswyddo gorfodol yn sylweddol. Mae honiadau ac adroddiadau bod unrhyw aelod o staff wedi’i ddiswyddo drwy e-bost yn gelwydd. Bu ein proses yn faith a chafodd ein staff eu hysbysu â’r holl newyddion diweddaraf yn rheolaidd. Cymerwyd cyfarfodydd wyneb i wyneb yn ystod yr wythnosau diwethaf i rybuddio unigolion o bryd y cai’r llythyron diswyddo eu danfon, a dewisodd yr undebau i fynd ar streic ar y diwrnod hwn oherwydd y rhybudd a roddwyd ohono.

Caiff y cyflogeion hyn eu talu’n llawn am y cyfnod rhybudd gan y bydd yn rhoi cyfle i bob person ganolbwyntio ar sicrhau cyflogaeth amgenach. Nid yw talu iawndal yn lle rhybudd yn anghyffredin ar draws y sector cyhoeddus ac mae honiadau i’r gwrthwyneb yn anghywir. Gwnawn barhau i ddarparu cefnogaeth lawn i bobl heb rolau dros y chwe mis nesaf drwy ddarparwr all-leoli, a fydd yn cynnwys darparu hyfforddiant ar ysgrifennu CV, technegau cyfweld a mynediad i adnodd ar-lein i helpu gyda chwilio am waith.

Cafodd unrhyw benderfyniad i ddiswyddo unrhyw gyflogai ei selio ar asesiad trylwyr o’i sgiliau a’i brofiad.

Rydym wedi gwneud addasiadau rhesymol a gweithredu’n bositif, pan oedd yn briodol i wneud hynny, i nodi cyflogaeth amgenach, addas o fewn y Comisiwn i staff a oedd mewn risg, ac i nifer arwyddocaol o staff anabl ychwanegol a BAME fel cymwynas iddyn nhw.  

Gwnawn yn awr weithio’n galetach i ddatblygu sgiliau a chryfhau ffordd i grwpiau heb gynrychioliad digonol gyrraedd yr uwch swyddi. Dyna’r rheswm yr ydym yn gosod targedau arnom ein hunain i gynyddu cynrychioliad staff anabl a BAME yn yr uwch swyddi, ac fe’i cefnogir gan raglen gweithredu positif newydd.

Trist iawn yw gorfod gwneud y newidiadau hyn, ond rydym wedi sicrhau y bu’r broses yn deg, cadarn a thryloyw. Bydd y camau a gymerom yn sicrhau y gallwn, o hyd, gyflawni ein rhaglen uchelgeisiol ac y byddwn yn parhau yn llais cadarn ac annibynnol wrth gyflenwi ein prif gyfrifoldeb eang – i amddiffyn hawliau pobl a chymunedau ledled y wlad.