Working mother and her baby, alongside the Working Forward logo Working mother and her baby, alongside the Working Forward logo

Cefnogi menywod beichiog a mamau newydd

Croeso i Weithio Blaengar

Find out more

gan David Isaac

Cyhoeddwyd: 14 Sep 2016

Pleser o’r mwyaf yw eich croesawu i’r fenter Gweithio Blaengar. Mae aelodau cynghrair cyflogwyr uchel eu proffil a chyrff diwydiannol blaengar wedi ymrwymo i gefnogi menywod beichiog a mamau newydd yn y gweithle.

Yn gynharach eleni, cyhoeddodd y Comisiwn ymchwil ar y cyd â’r Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau (BIS) a oedd yn dangos bod 77% o famau newydd wedi sôn eu bod wedi dioddef o leiaf un profiad negyddol neu o bosib wahaniaethol yn y gwaith. Mewn gwrthgyferbyniad, cydnabu’r rhan fwyaf o gyflogwyr (84%) ei fod o fudd iddyn nhw gefnogi cyflogeion beichiog a’r rheini ar absenoldeb mamolaeth.  

Nod Gweithio Blaengar yw pontio’r bwlch hwn a gwireddu newid arwyddocaol drwy weithio gyda chwmnïau ar bedwar maes ffocws allweddol: arweinyddiaeth o’r copa i lawr; sicrhau cyflogeion hyderus; hyfforddi a chefnogi rheolwyr llinell; ac ymarferion gweithio hyblyg.

Yn yr hinsawdd economaidd bresennol mae’n bwysicach nag erioed bod busnesau yn cadw ac yn manteisio ar holl ddoniau a sgiliau eu cyflogeion, waeth beth yw eu rhywedd. Cafodd ei brofi dro ar ôl tro fod cwmnïau gyda’r gweithluoedd mwyaf amrywiol yn elwa ar fin cystadleuol ac, yn ôl ymchwil gan McKinsey, yn 15 y cant yn fwy tebygol o ennill deilliannau ariannol sy’n fwy na chanolrif eu diwydiant.

Drwy ymuno â ni ar y daith hon, byddwch hefyd yn ennill mynediad i rwydwaith o Brif Weithredwyr, Cyfarwyddwyr AD a rheolwyr llinell o’r un bryd, a chynnwys i aelodau’n unig, gan gynnwys blogau gan arbenigwyr, astudiaethau achos ar fideo a hyfforddiant ar-lein. Bydd hyn oll yn eich helpu i ddatblygu polisïau, rhaglenni a mentrau blaengar, ac yn y pendraw yn gwireddu newid diwylliannol hir dymor positif i’ch busnes.

Deialog yw’r fenter hon yn y bôn, yn galluogi sefydliadau i rannu syniadau ac arfer orau, i roi atebion ar waith sydd mewn gwirionedd yn gweithio. Gyda’n gilydd, gwnawn godi’r bar, gan ddangos arweinyddiaeth gref ac ysbrydoli busnesau o bob maint ac o bob sector i ymuno â ni a sicrhau bod doniau benywaidd yn cael eu meithrin a’u gwerthfawrogi.

Canfyddwch fwy am Weithio Blaengar