Y Confensiwn yn erbyn Arteithio a Thriniaeth neu Gosb Greulon, Annynol neu Ddiraddiol arall (CAT)

Cytuniad hawliau dynol rhyngwladol yw CAT a fabwysiadwyd ym 1984. Cytunodd y DU i’w ddilyn ym 1988.

Drwy ddilyn CAT, mae’r DU yn cytuno i atal achosion o arteithio mewn cysylltiad â gweithgareddau sydd yn cynnwys:

 • dychwelyd, diarddel neu estraddodi rhywun i wlad arall lle mae seiliau gwirioneddol i gredu y bydd ef neu hi’n wynebu arteithio.
 • arestio, cadw a charcharu
 • holiadau
 • hyfforddi’r heddlu (sifil neu filwrol), staff meddygol, swyddogion cyhoeddus ac unrhyw un arall a allai fod yn gysylltiedig ag arestio, cadw a holi person.

Traciwr hawliau dynol

Chwiliwch ein teclyn olrhain hawliau dynol i ddod o hyd i bob argymhelliad y CU ar gyfer CAT a chytuniadau eraill. Mae gan dudalen CAT wybodaeth benodol ar sut y caiff ei fonitro ac a yw’r DU yn bodloni safonau rhyngwladol.  

Sut mae’r DU yn ei wneud

Archwiliodd y CU ddiwethaf ar sut mae’r DU yn rhoi CAT ar waith a chyhoeddi argymhellion ym mis Mai 2019. Roedd y rhain yn cynnwys:

 • diogelu ceiswyr lloches, dioddefwyr masnachu pobl a cham-fanteisio, cleifion, carcharorion a phobl dan ataliaeth
 • atal trais yn erbyn menywod a merched, cam-drin plant yn rhywiol a throseddau casineb
 • ymateb i honiadau o bobl Brydeinig yn cam-drin pobl sydd yn cael eu cadw’n gaeth dramor
 • sicrhau bod pobl sydd mewn perygl o gael eu cam-drin yn gallu cael cymorth cyfreithiol
 • lleihau gorlenwi a gwella amodau mewn carchardai
 • llunio ein strategaeth gwrthderfysgaeth
 • ymgorffori CAT i gyfraith ddomestig y DU

Diweddarwyd ddiwethaf: 25 Feb 2021