Y Confensiwn Rhyngwladol ar Ddiddymu Pob Math o Wahaniaethu Hiliol

Cytuniad hawliau dynol rhyngwladol yw CERD a fabwysiadwyd ym 1965. Cytunodd y DU i ddilyn CERD ym 1969 i weithredu ar ddileu gwahaniaethu hiliol ymhob ffurf, gan gynnwys:

  • cael gwared â chasineb hiliol ac anogaeth i gasineb
  • ymladd rhagfarnau sydd yn arwain i wahaniaethu hiliol
  • gwarantu y gellir mwynhau hawliau sifil, gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol a diwylliannol heb wahaniaethu ar sail hil, lliw neu dras genedlaethol neu ethnig

Traciwr hawliau dynol

Chwiliwch ein teclyn olrhain hawliau dynol i ddod o hyd i bob argymhelliad y CU ar gyfer CERD a chytuniadau eraill. Mae gan dudalen CERD wybodaeth benodol ar sut y caiff ei fonitro ac a yw’r DU yn bodloni safonau rhyngwladol.

Sut mae’r DU yn ei wneud

Archwiliodd y CU ddiwethaf ar sut mae’r DU yn rhoi’r cytuniad ar waith a chyhoeddi’i argymhellion ym mis Hydref 2016. Roedd y rhain yn cynnwys:

  • cryfhau ymdrechion i leihau a thaclo pob ffurf o drosedd casineb hiliol
  • mynd i’r afael â chadw, ataliaeth, neilltuaeth a meddyginiaethau anghymesur pobl Ddu neu bobl o leiafrifoedd ethnig yn yr ystâd seiciatrig
  • adolygu mesurau gwrthderfysgaeth i sicrhau bod diogeliadau digonol i ddiogelu rhag gwahaniaethu a cham-drin hiliol
  • sicrhau y gall aelodau lleiafrifoedd ethnig gael mynediad i gymorth cyfreithiol
  • cymryd camau i gael gwared â phob bwlio ac aflonyddu hiliol yn yr ysgol
  • archwilio a dileu rhagfarn a thuedd yn y system cyfiawnder troseddol
  • gosod terfyn amser ar gyfer cadw mewnfudwyr yn y ddalfa a chymryd camau i ddileu cadw plant mewn dalfeydd mewnfudo

Ein gwaith ar CERD

Mae’r gwaith diweddaraf yr ydym wedi’i gynhyrchu fel rhan o’n gwaith monitro CERD yn cynnwys:

Diweddarwyd ddiwethaf: 30 Oct 2019