Y Confensiwn ar Ddiddymu Gwahaniaethu yn erbyn Menywod (CEDAW)

Cytuniad hawliau dynol rhyngwladol yw CEDAW a fabwysiadwyd ym 1979. Cytunodd y DU i’w ddilyn ym 1986.

Drwy ddilyn CEDAW, mae’r DU yn cytuno i gymryd mesurau i sicrhau bod menywod yn mwynhau'r un hawliau dynol â dynion ar sail gydradd, gan gynnwys:

  • dileu rolau stereoteipio i fenywod a dynion
  • sicrhau cyfranogiad cydradd mewn bywyd cyhoeddus
  • cydraddoldeb o dan y gyfraith
  • cael gwared â gwahaniaethu ym maes cyflogaeth

Traciwr hawliau dynol

Chwiliwch ein traciwr hawliau dynol i ddod o hyd i bob argymhelliad y CU ar gyfer CEDAW a chytuniadau eraill. Mae gan dudalen CEDAW wybodaeth benodol ar sut y caiff ei fonitro ac os yw’r DU yn bodloni safonau rhyngwladol.

Sut mae’r DU yn ei wneud

Archwiliodd y CU ddiwethaf ar sut mae’r DU yn rhoi CEDAW ar waith ym mis Chwefror 2019 a chyhoeddi’i argymhellion ym mis Mawrth 2019. Roedd y rhain yn cynnwys:

  • ymgorffori CEDAW i gyfraith ddomestig a chreu mecanwaith cenedlaethol i oruchwylio’i weithrediad
  • sicrhau bod hawliau menywod yn cael eu hamddiffyn yn ystod cyfnod ymadael yr Undeb Ewropeaidd
  • cadarnhau Confensiwn Istanbwl, a chymryd pob cam sydd yn angenrheidiol i ddiogelu menywod a merched rhag dioddef trais rhyweddol
  • asesu effaith gwariant cyhoeddus, diwygiadau treth a lles ar hawliau menywod, a chymryd camau i leihau a datrys unrhyw effeithiau negyddol
  • cymryd camau i ddileu stereoteipio rhyweddol negyddol a hybu cynrychiolaethau positif ac amrywiol o rywedd yn yr ysgol, ymgyrchoedd cyhoeddus ac yn y cyfryngau
  • gofyn i bob cyflogwr ddiogelu menywod rhag dioddef aflonyddu rhywiol yn y gweithle

Ein gwaith ar CEDAW

Mae’r gwaith diweddaraf a gynhyrchom fel rhan o’n gwaith monitro CEDAW yn cynnwys:

Diweddarwyd ddiwethaf: 22 Oct 2021