Cyfamod Rhyngwladol ar Hawliau Economaidd, Cymdeithasol a Diwylliannol (ICESCR)

Cytuniad hawliau dynol rhyngwladol yw ICESCR a fabwysiadwyd ym 1966. Cytunodd y DU i ddilyn ICESCR ym  1976. Mae’n sicrhau y gellir mwynhau hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol, gan gynnwys yr hawl i:

 • addysg
 • amodau gwaith teg a chyfiawn
 • safon digonol o fyw
 • y safon iechyd uchaf posib
 • nawdd cymdeithasol

Traciwr hawliau dynol

Chwiliwch ein teclyn olrhain hawliau dynol i ddod o hyd i bob argymhelliad y CU ar gyfer ICESCR a chytuniadau eraill. Mae gan dudalen ICESCR wybodaeth benodol ar sut y caiff ei fonitro ac a yw’r DU yn bodloni safonau rhyngwladol. 

Sut mae’r DU yn ei wneud

Archwiliodd y CU ddiwethaf ar sut mae’r DU yn rhoi ICESCR ar waith a chyhoeddi argymhellion ym mis Gorffennaf 2016. Roedd y rhain yn cynnwys:

 • cynyddu statws hawliau cymdeithasol economaidd ym maes cyfraith ddomestig a pholisi
 • darparu mynediad i gyfiawnder a chymorth cyfreithiol ar gyfer unigolion a grwpiau sydd dan anfantais ac ar y cyrion
 • gweithredu i wella mynediad i dai o ansawdd da, priodol a hygyrch
 • ymgymryd ag asesiad effaith cronnus o ddiwygiadau treth a nawdd cymdeithasol ers 2010, a sicrhau bod pob diwygiad polisi treth a nawdd cymdeithasol yn y dyfodol yn destun i asesiadau cymharol  
 • gwarantu mynediad i waith, ac amodau gweithio cyfiawn a ffafriol nad yw’n gwahaniaethu
 • darparu adnoddau digonol i’r sector iechyd meddwl i sicrhau hygyrchedd, argaeledd ac ansawdd gofal iechyd meddwl
 • gweithredu i leihau bylchau cyrhaeddiad addysgol, yn enwedig ymysg plant teuluoedd incwm isel

Ein gwaith ar ICESCR

Mae’r gwaith diweddaraf a gynhyrchom fel rhan o’n gwaith monitro ICESCR yn cynnwys:

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Jan 2023