A busy crowded street A busy crowded street

Ymchwiliad Hawliau Dynol 2009

Fe wnaeth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol lansio ei Ymchwiliad Hawliau Dynol yn 2008 i ddysgu sut mae hawliau dynol yn gweithio ym Mhrydain. Wedi’r ymchwil fwyaf cynhwysfawr a wnaed yn y 10 mlynedd ers i’r Ddeddf Hawliau Dynol ddod i rym, fe wnaethom gyhoedi ein hadroddiad yn 2009.

Gallwch ddarllen adroddiad llawn yr Ymchwiliad Hawliau Dynol neu’r Crynodeb Gweithredol.

Prif bwrpas yr Ymchwiliad oedd:

  • asesu effeithiolrwydd diogelwch hawliau dynol ym Mhrydain a chryfder y diwylliant o barch am hawliau dynol, ac
  • ystyried sut all y Ddeddf Hawliau Dynol helpu i gyflawni’r weledigaeth o gymdeithas wedi’i seilio ar degwch a pharch.

Roedd yr adroddiad wedi’i seilio ar dystiolaeth gan bron i 3,000 o bobl. Fe wnaethom ymgynghori â phobl o bob agwedd ar fywyd, gan gynnwys y cyhoedd, y sector gwirfoddol a chymunedol, llywodraeth ganolog a lleol, gwasanaethau cyhoeddus, asiantaethau cynghori, academyddion ac arolygiaethau.

Fe wnaeth yr Ymchwiliad ganfod digon o dystiolaeth ynghylch effaith bositif y Ddeddf Hawliau Dynol ar fywydau pobl. Fe wnaethom ganfod sut y gall ymagwedd hawliau dynol wneud gwasanaethau cyhoeddus yn well, gan wella ansawdd y broses o wneud penderfyniadau a pherfformiad staff. Hefyd fe wnaeth arolwg ddangos cefnogaeth gref gan y cyhoedd o blaid y cysyniad o hawliau dynol a’r angen i’r gyfraith ddiogelu’r hawliau hyn.

Hefyd fe wnaethom argymhellion i gryfhau rôl hawliau dynol yn y sector cyhoeddus. Roeddynt yn cynnwys yr angen am:

  • arweinyddiaeth gryfach mewn awdurdodau cyhoeddus er mwyn helpu staff i flaenoriaethu hawliau dynol
  • gwybodaeth, cyngor, hyfforddiant gwell ar gyfer cyrff y sector cyhoeddus
  • mwy o help ar gyfer awdurdodau cyhoeddus a grwpiau gwirfoddol er mwyn sicrhau bod hawliau dynol yn fwy canolog i’w gwaith, ac
  • adolygiad llywodraeth i benderfynu a ddylid caniatáu i’r Comisiwn ddarparu help cyfreithiol i aelodau’r cyhoedd mewn achosion yn ymwneud â deddfwriaeth hawliau dynol yn unig.

Diweddarwyd ddiwethaf: 05 May 2016