A busy crowded street A busy crowded street

Adolygiad Hawliau Dynol 2012

Yn 2012, fe wnaeth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol gyhoeddi adolygiad allweddol o lwyddiant Prydain o ran diwallu ei rhwymedigaethau hawliau dynol o dan y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. Hwn oedd yr adolygiad cyntaf o’i fath ers i’r Ddeddf Hawliau Dynol ddod i rym yn 2000 ac fe wnaeth gymhwyso hawliau’r Confensiwn i’n cyfraith ddomestig.

Gallwch ddarllen Adolygiad Hawliau Dynol 2012 adroddiad llawn neu’r Crynodeb Gweithredol.

Roedd ein hadroddiad yn cyflwyno’r hawliau a rhyddidau a ddiogelir yn y Confensiwn, ac yn asesu i ba raddau roedd pob un yn cael ei mwynhau gan bobl yn byw ym Mhrydain. Roedd yr adolygiad yn:

 • esbonio sut mae diogelu hawliau dynol ym Mhrydain wedi’in gryfhau gan ddeffau, polisi ac ymarfer
 • amlygu meysydd lle roedd angen i awdurdodau cyhoeddus wneud yn well i ddiwallu eu rhwymedigaethau, a
 • darparu meincnod y gellir seilio cynnydd y dyfodol arno.

Fe wnaeth yr adolygiad ddefnyddio tystiolaeth i nodi’r 10 maes dilynol lle gallai deddfwriaeth, sefydliadau, polisi neu wasanaethau ddiogelu hawliau dynol yn fwy effeithiol.

 • iechyd a gofal cymdeithasol
 • plant yn y systen gyfiawnder
 • dalfa’r heddlu a charcharau – cymorth ar gyfer oedolion hyglwyf
 • ymchwiliadau i farwolaethau yn y ddalfa
 • darpariaeth o gymorth cyfreithiol
 • diogelu’r hawl i fywyd preifat
 • hawliau dynol rhai grwpiau
 • deddfwriaeth wrth-derfysgaeth a threfn gyhoeddus
 • honiadau o arteithio
 • gweithdrefnau a chadw ynghylch mewnfudo

Mae’r Comisiwn wedi symud y gwaith hwn ymlaen i A yw Prydain yn decach? (2015) sy’n integreiddio monitro cydraddoldebau a hawliau dynol.

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Jun 2016