Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol

Mae’r DU yn cymryd rhan yn yr Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol (UPR). Proses adolygu gan gyfoedion yw hon a gynhelir gan Gyngor Hawliau Dynol y CU i asesu’r sefyllfa hawliau dynol ymhob Aelod Wladwriaeth y CU.

Mae’r UPR yn asesu sut mae gwladwriaethau yn rhoi hawliau dynol ar waith, gan edrych ar eu rhwymedigaethau hawliau dynol fel y’i amlinellwyd yn:

Traciwr hawliau dynol

Defnyddiwch ein traciwr hawliau dynol i ddod o hyd i holl argymhellion y CU ar gyfer UPR a chytuniadau’r CU. Mae gan y dudalen UPR wybodaeth benodol ar sut y caiff ei fonitro ac os yw’r DU yn bodloni safonau rhyngwladol.

Sut mae’r DU yn ei wneud

Asesodd Cyngor Hawliau Dynol y CU y DU ddiwethaf ym mis Mai 2017 a chyhoeddi’i argymhellion. Cafodd y DU gyfanswm o 227 o argymhellion ar gyfer gwelliannau i’w hanes hawliau dynol. Roedd y rhain yn cynnwys:

  • ymgorffori cytuniadau hawliau dynol rhyngwladol i gyfraith ddomestig
  • sefydlu mecanweithiau cenedlaethol cynhwysfawr ar gyfer monitro ac adrodd ar gynnydd a sicrhau bod yr UPR  ac argymhellion cyrff cytuniad yn cael eu rhoi ar waith
  • gweithredu i sicrhau bod gan bawb gyflogaeth lawn a gwaith gweddus
  • gostwng anghydraddoldeb ar draws gymdeithas drwy nodi a mynd i’r afael ag anfanteision parhaus
  • cryfhau mesurau i atal trais, camdriniaeth a throseddau casineb
  • darparu mynediad cyfartal i gyfiawnder a chymorth cyfreithiol i unigolion a grwpiau difreintiedig ac sydd ar y cyrion

Ein gwaith ar yr UPR

Mae’r gwaith mwyaf diweddar a wnaed gennym fel rhan o’n monitro UPR yn cynnwys:

 

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 27 Apr 2022