Gweithdrefnau disgyblu a chwyno (ACAS)

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • Employees

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 01 Apr 2009

This is the cover of the ACAS code of practice disciplinary and grievance procedures publication

Fe’i cyhoeddwyd yn gyntaf yn: 01 Ebrill 2009

 

Mae Cod Ymarfer statudol Acas ar ddisgyblu a chwyno wedi’i amlinellu ym mharagraffau 1 i 45 ar y tudalennau canlynol. Darpara chanllaw ymarferol sylfaenol i gyflogwyr, cyflogeion a’u cynrychiolwyr, ac mae’n gosod yr egwyddorion ar gyfer trin sefyllfaoedd disgyblu a chwyno yn y gweithle. Nid yw’r Cod yn berthnasol i ddiswyddo oherwydd colli swydd neu pan na fydd contractau cyfnod penodedig yn cael eu hadnewyddu wrth iddynt ddod i ben. Ceir canllaw ar drin sefyllfaoedd colli swydd yn llyfryn cynghorol Acas ar drin sefyllfaoedd Colli Swydd.

Lawr lwytho’r canllaw

Download as PDF