a girl looking into the distance, sunny sky

Beth yw’r Ddeddf Cydraddoldeb?

Daeth Deddf Cydraddoldeb newydd i rym ar 1 Hydref 2010. Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb yn dod â dros 116 o ddarnau deddfwriaeth gwahanol at ei gilydd yn un Ddeddf sengl. Wedi’u cyfuno, maent yn gwneud Deddf newydd sydd yn darparu fframwaith cyfreithiol i ddiogelu hawliau unigolion a hyrwyddo cyfle cyfartal i bawb.

Mae’r Ddeddf yn symleiddio, cyfnerthu ac yn cysoni’r ddeddfwriaeth gyfredol i ddarparu Prydain â chyfraith gwahaniaethu newydd sy’n diogelu unigolion rhag triniaeth annheg ac yn hybu cymdeithas decach a mwy cyfartal.

Y naw prif ddarn o ddeddfwriaeth sydd wedi'u cyfuno yw:

 • Deddf Cyflog Cyfartal 1970
 • Deddf Gwahaniaethu ar sail Rhyw 1975
 • Deddf Cysylltiadau Hiliol 1976
 • Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995
 • Rheoliadau Cyflogaeth Cyfartal (Crefydd neu Gred) 2003
 • Rheoliadau Cyflogaeth Cyfartal (Cyfeiriadedd Rhywiol) 2003
 • Rheoliadau Cyflogaeth Cyfartal (Oed) 2006
 • Deddf Cydraddoldeb 2006, Rhan 2
 • Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb (Cyfeiriadedd Rhywiol) 2007

Bwrw golwg ar Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn ei chyfanrwydd ar wefan Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus

Cynnydd

Mae elfennau pellach yn y Ddeddf na ddaeth i rym ym mis Hydref 2010, ond gallent wneud yn y dyfodol. Rydym yn aros am ddiweddariadau oddi wrth y Llywodraeth ar y datblygiadau hyn. Enghreifftiau yw:

 • Dyletswydd i wneud addasiadau rhesymol i ddarnau cyffredin prydles ac eiddo daliadaeth ar y cyd a rhannau cyffredin yn yr Alban
 • Darpariaethau yn gysylltiedig â chymhorthion ategol yn yr ysgol
 • Pleidiau gwleidyddol yn adrodd ar amrywiaeth
 • Darpariaethau yn ymwneud â hygyrchedd tacsis
 • Gwaharddiad ar wahaniaethu ar sail oed ym maes gwasanaethau a swyddogaethau cyhoeddus
 • Partneriaethau sifil ar eiddo crefyddol

Elfennau’r Ddeddf na fydd yn dod i rym:

 • Gwahaniaethu deublyg: penderfynodd y llywodraeth i beidio â dod â hwn i rym fel ffordd o leihau cost rheoliadau i fusnesau.  
 • Anghydraddoldeb cymdeithasol economaidd o dan Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus 

Canllaw ar y Ddeddf Cydraddoldeb

Rydym wedi cyhoeddi canllaw i helpu cyflogwyr, gweithwyr, darparwyr gwasanaeth, defnyddwyr gwasanaeth a darparwyr addysg i ddeall y Ddeddf Cydraddoldeb. Fe’i cewch yn yr yr adran canllaw ar y Ddeddf Cydraddoldeb..

Diweddarwyd ddiwethaf: 28 Apr 2022