Cyngor a chymorth am wahaniaethu a hawliau dynol:

Os oes arnoch angen gwybodaeth arbenigol, cyngor a chymorth ar faterion gwahaniaethu a hawliau dynol a’r gyfraith gymwysadwy, a mwy o help na all asiantaethau cyngor a sefydliadau lleol eraill ei roi, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Mae’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS) hefyd yn darparu cymorth a chyngor i Gyflogwyr, Darparwyr Gwasanaeth a Busnesau Bach  - cewch yr wybodaeth hon ar eu gwefan.

Sylwer: Mae EASS yn gwbl annibynnol o’r Comisiwn.

Ffôn: 0808 800 0082
Ffôn testun: 0808 800 0084

Gwefan: www.equalityadvisoryservice.com

Post:
FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Oriau ar agor:

9am i 7pm ddydd Llun i ddydd Gwener
10am i 2pm ddydd Sadwrn
Ar gau ddydd Sul a Gwyliau’r Banc

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth:

Os ydych am wneud cais Rhyddid Gwybodaeth i’r Comisiwn, darllenwch ein gwybodaeth ar sut i wneud hynny. 

Ceisiadau Deddf Diogelu Data:

Os ydych am wneud cais i’r Comisiwn o dan y Ddeddf Diogelu Data, darllenwch ein gwybodaeth ar sut i wneud hynny, a lawr lwythwch ffurflen mynediad i bwnc. 

Cwynion:

Os hoffech gofrestru cwyn am y gwasanaeth a gawsoch gan y Comisiwn, darllenwch ein gwybodaeth yma ar sut i wneud hynny. 

Gwybodaeth am y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a’n gwaith:

Os hoffech ganfod mwy am ein rôl a’n gwaith ymwelwch â’n gwefan neu cysylltwch â ni drwy’r ffurflen ar-lein ar ein tudalen Ymholiadau Cyffredinol, neu ysgrifennwch atom i:

Correspondence Unit, Arndale House, The Arndale Centre, Manchester M4 3AQ

Drwy’r post: Correspondence Unit, Arndale House, The Arndale Centre, Manchester M4 3AQ

Ymholiadau’r cyfryngau

Os ydych yn gweithio i’r cyfryngau ac yn dymuno siarad â’n swyddog i’r wasg, ffoniwch 0161 829 8102 (y tu hwnt i oriau gwaith 07767 272 818) neu anfonwch e-bost atom i media@equalityhumanrights.com

Ar gyfer y swyddfa cyfryngau yn yr Alban, ffoniwch ar 0141 228 5974 neu’r tu hwnt i oriau gwaith ar 07854 193592

Swyddfeydd

Sylwer: Nid yw’r Comisiwn yn darparu cyngor ar faterion gwahaniaethu na hawliau dynol. Nid llinellau cymorth yw’r rhifau ffôn isod. Cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (manylion cyswllt uchod) os oes arnoch angen gwybodaeth ar faterion gwahaniaethu neu hawliau dynol.

Manceinion

Arndale House, The Arndale Centre, Manchester, M4 3AQ (map)

Ffôn: 0161 829 8100
Ffacs: 0161 829 8110

Llundain

Fleetbank House, 2-6 Salisbury Square, London EC4Y 8JX (map)

Ffôn: 020 7832 7800
Ffacs: 020 7832 7801

Caerdydd

Bloc 1, Cainc D, Adeiladau Llywodraeth, Heol Santes Agnes, Gabalfa, Caerdydd CF14 4YJ (map) 

Rydym yn croesawu gohebiaeth Cymraeg. Byddwn yn ymateb iddi yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi yn sgil gohebu yn Gymraeg. 

Ffôn: 02920 447710  (Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg)
Ffacs: 02920 447712

E-bost: wales@equalityhumanrights.com

Glasgow

151 West George Street, Glasgow G2 2JJ (map)

Ffôn: 0141 228 5910
E-bost: scotland@equalityhumanrights.com

Nid llinellau cymorth yw’r rhifau ffôn isod. Cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (manylion cyswllt uchod) os oes arnoch angen gwybodaeth ar faterion gwahaniaethu neu hawliau dynol. 

Defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydeinig:

Mae’r Comisiwn yn adolygu’i wasanaethau’n rheolaidd ac yn ystyried cyfleoedd i ddarparu safonau gwell a chyson.

Er mwyn cyflenwi i’r ystod ehangaf o randdeiliaid, rydym bellach wedi contractio un o’r gwasanaethau telathrebu mwyaf blaengar i sicrhau gall defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydeinig Byddar (BSL) gysylltu â ni ar sylfaen deg.  Gwybodaeth bellach ar sut i ddefnyddio’r gwasanaeth SignVideo BSL. 

Adborth gwefan

Os ydych am adrodd am broblemau o ran defnyddio ein gwefan neu am roi adborth i ni am y safle, defnyddiwch ein ffurflen adborth gwefan ar-lein.

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Apr 2019