Woman sat at desk typing

Gwybodaeth cydraddoldeb ar ein gweithlu

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pob polisi ac arfer cyflogaeth ar gyfer staff yn deg, yn symud cydraddoldeb deilliannau yn eu blaen, yn dileu gwahaniaethu ac yn meithrin perthynas dda.

I gynorthwyo’n meysydd blaenoriaeth ar gyfer eu gwella byddwn yn casglu tystiolaeth o’n data monitro cydraddoldeb, asesiadau effaith ar gydraddoldeb ac ymgynghoriadau â’n staff, grwpiau staff ac Undebau Llafur. Defnyddiwn y wybodaeth hon i:

 • nodi unrhyw wahaniaethau posib ym mhroffil amrywiaeth ein gweithlu sydd yn ein cynorthwyo wrth ddatblygu gweithrediadau i fynd i’r afael ac unrhyw anghydraddoldeb a rhwystrau a welir i gyfle cyfartal
 • deall a yw ein polisïau cyflogaeth, arferion a gweithdrefnau yn gyfiawn ac yn cael eu rhoi ar waith yn deg, drwy archwilio dangynrychiolaeth neu orgynrychiolaeth o staff
 • nodi gwahaniaethau yn neilliannau neu brofiadau staff a, pan fo’i angen, datblygu hyfforddiant a chanllaw i gefnogi’n rheolwyr wrth reoli gweithlu amrywiol
 • cynorthwyo datblygiad pob un o’n polisïau pobl i sicrhau eu bod yn symud tri nod y ddyletswydd gyffredinol yn eu blaen

Bob blwyddyn byddwn yn cyhoeddi crynodeb o’r data monitro cyflogaeth yr ydym wedi’i goladu a’i ystyried yn ein hadroddiadau gweithlu amrywiol a chydraddoldeb. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth ar:

 • proffil cydraddoldeb ein gweithlu (gan gynnwys cynrychioliad ar fandiau cyflog a lefelau gwahanol)
 • recriwtio a dyrchafu
 • patrymau gweithio: nifer y staff rhan amser a llawn amser
 • gwybodaeth bwlch cyflog
 • mynediad i ddysg a datblygiad
 • cwynion (gan gynnwys aflonyddu)
 • camau disgyblu (gan gynnwys ar gyfer aflonyddu)
 • diswyddo a rhesymau eraill dros adael (gan gynnwys gadael o dan gynlluniau diswyddo, ymddeol ac ymddiswyddo)
 • absenoldeb salwch
 • patrymau gweithio hyblyg
 • beichiogrwydd ac absenoldeb mamolaeth

Mae’r wybodaeth cydraddoldeb yn ein helpu i nodi a deall problemau cydraddoldeb allweddol posib yn ein gweithlu, gan gynnwys tystiolaeth o fylchau cyflog posib. I asesu’n perfformiad, rydym hefyd yn meincnodi’n hunain yn erbyn ystadegau cenedlaethol a gyhoeddir gan y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol, gan gynnwys Ystadegau Cyflogaeth y Sector Cyhoeddus y gellir eu gweld ar wefan y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol.  

Darllen yr adroddiad diweddaraf ar amrywiaeth ein gweithlu.

Adrodd ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Golyga cyflog cyfartal fod rhaid i ddynion a menywod yn gweithio i’r un cyflogwr, gan wneud gwaith cyfwerth, gael cyflog cyfartal. Darllen ein harchwiliad cyflog cyfartal diweddaraf.

Bylchau cyflog yw’r gwahaniaeth ar gyfartaledd mewn cyflog rhwng pobl â rhai nodweddion gwarchodedig yn y gweithlu. 

Rydym wedi cyhoeddi’n data bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Gan fod llai na 250 o gyflogeion gennym, nid oes gofyn arnom i gyhoeddi’r wybodaeth hon. Fodd bynnag, rydym o’r farn bod tryloywder, adrodd a monitro yn gam pwysig i daclo’r anghydraddoldeb a ddaw i’r wyneb wrth archwilio bylchau cyflog.

Darllen ein hadroddiad diweddaraf ar fwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Canfod rhagor am ofynion adrodd ar fwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Model gweithredu

Mae’r ddogfen hon yn darparu crynodeb o’r ystyriaethau cydraddoldeb ynghylch datblygiad a gweithrediad model gweithredu newydd y Comisiwn.

Ystyriaethau cydraddoldeb model gweithredu targed (Word)

Diweddarwyd ddiwethaf: 21 Dec 2020