Woman sat at desk typing Woman sat at desk typing

Adrodd ar daliadau prydlon

Y Comisiwn yw’r rheolydd annibynnol dros gydraddoldeb, hawliau dynol a pherthynas dda ym Mhrydain. Rydym yn gorff statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2006 a’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yw’r adran yn y llywodraeth sydd yn ein noddi.

Mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i greu amgylchedd cefnogol y gall busnesau uchelgeisiol ffynnu ynddo. Mae taliadau hwyr yn broblem allweddol i fusnes, yn enwedig i fusnesau llai gan y gall effeithio’n andwyol ar eu llif arian a pheryglu eu gallu i fasnachu. Mae’r Llywodraeth yn cydnabod y dylai’r sector cyhoeddus osod esiampl gref drwy dalu’n brydlon.

Pwyntiau i’w nodi:

  • Taenlenni Excel yw’r holl ffeiliau.
  • Mae gan y Comisiwn  un rhediad taliadau wedi’i drefnu yr wythnos.
  • O Ebrill 2015, bydd pob sefydliad perthnasol yn cyhoeddi, canran eu hanfonebau a dalwyd cyn pen i) 5 diwrnod a ii) 30-diwrnod, ar sail chwarterol.
  • O Ebrill 2016, bydd y Comisiwn yn cyhoeddi’r holl logau atebol, o dan ddeddfwriaeth yn ymwneud â thaliadau hwyr, ar sail chwarterol.

 

Perfformiad taliadau 2017 i 2018

Perfformiad taliadau 2016 - 2017

Perfformiad taliadau 2015 - 2016

Diweddarwyd ddiwethaf: 04 Jun 2018