Gwasanaeth cyfieithu SignVideo BSL ar-lein

Cysylltwch â SignVideo BSL 

Mae’r Comisiwn yn rheolaidd yn adolygu ei wasanaethau ac yn ystyried cyfleoedd i ddarparu safonau cyson ac sydd wedi eu gwella.

Er mwyn cyflenwi’r ystod ehangaf o randdeiliaid, rydym bellach wedi trefnu cytundeb gydag un o’r gwasanaethau telathrebu mwyaf  datblygedig i sicrhau y gall defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL) Byddar gysylltu â ni ar sylfaen gyfartal i glywed rhanddeiliaid.

Rydym ar hyn o bryd yn darparu mynediad i ddefnyddwyr BSL neu SSE (Sign Supported English) drwy ddarpariaeth ‘text talk’ neu ffôn testun. Mae’r ddau wasanaeth hyn yn gofyn i’r defnyddiwr BSL gyfathrebu yn ysgrifenedig yn Saesneg – fodd bynnag, gwyddom nad yw hyn yn darparu gwasanaeth teg gan nad yw’r rhan fwyaf o ddefnyddwyr BSL yn defnyddio Saesneg fel iaith gyntaf.

Mae gwasanaethau cyfnewid fideo yn darparu system ar gyfer trosglwyddo BSL i iaith a vice versa mewn sgyrsiau ar y ffôn. Maen nhw’n gwneud hyn drwy gynorthwyydd cyfnewid fideo sy’n gwneud y trosiad, gan ddarparu cyfieithiad BSL mewn ffurf llifeirio fideo, ar gael i ddefnyddwyr BSL Byddar drwy gysylltiad rhyngrwyd wedi ei gysylltu ag eicon sydd wedi ei fewnosod ar wefan darparwr gwasanaeth. 

Gallwch bellach gysylltu â’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar gyfer gwybodaeth amdanom a’n gwaith drwy’r gwasanaeth sign video, gan gynnwys gwneud cais am Rhyddid Gwybodaeth, ceisiadau Deddf Diogelu Data ac ar gyfer cwynion am ein gwasanaeth.

I ddefnyddio gwasanaeth cyfieithu SignVideo BSL

Edrychwch ar ofynion eich system Gweithredu.

Cyn defnyddio SignVideo BSL Live, sicrhewch eich bod yn bodloni’r gofynion sylfaenol hyn o leiaf:

  • PC neu Mac gyda webcam.
  • Microsoft Internet Explorer, Chrome (PC yn unig) neu Safari.
  • Lled band o leiaf 256 kbp/s i lwytho a lawr lwytho (384kbp/s wedi ei argymell).

Nodyn: Os dyma’r tro cyntaf i chi, bydd rhaid i chi lawr lwytho ‘a one-off Live plug-in’. Mae’r ‘Live plug-in’ yn galluogi fideo o ansawdd da ac yn sicrhau bod eich galwadau yn ddiogel. Dilynwch y cyfarwyddiadau unwaith y byddwch wedi eich cysylltu i dudalen Mynediad i’r Wefan.

Mae’r gwasanaeth hwn i’r Comisiwn yn rhad ac am ddim o’ch cartref eich hun ac mae ar gael yn ystod oriau swyddfa.

Ar gyfer cywiro diffygion a chanllaw technegol, cysylltwch â help@signvideo.co.uk neu ffoniwch 02033880771.

Sut mae’n gweithio?

  • Cliciwch ar SignVideo BSL live button
  • Cysylltwch â chyfieithydd SignVideo a dweud wrtho eich bod yn ffonio’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.
  • Gallai’r Cyfieithydd SignVideo ofyn ichi a ydych am baratoi unrhyw beth cyn dechrau’r alwad. E.e. oes unrhyw berson neu adran yr hoffech eich cysylltu ag ef?
  • Cewch wedyn eich cysylltu â chynghorydd Iaith Arwyddion Brydeinig.

Amdano SignVideo

Canolfan fideo arbenigol man eithaf y grefft yw SignVideo gyda Chyfieithwyr Saesneg/BSL cymwysedig a rhestredig (NRCPD/SASLI), sydd ar gael i chi dim ond i chi ofyn amdano.

Ar gyfer cywiro diffygion a chanllaw technegol, cysylltwch â help@signvideo.co.uk neu ffoniwch 02033880771.

Diweddarwyd ddiwethaf: 12 Jul 2017