Cyfleoedd Caffael yn y Comisiwn

Mae cylch gwaith Prydain eang gan y Comisiwn gyda phrif swyddfeydd ym Mirmingham, Caerdydd, Glasgow, Llundain a Manceinion, gyda nifer bach o swyddfeydd lleol mewn mannau eraill o fewn y Deyrnas Unedig.

Fel corff cyhoeddus mae’r Comisiwn yn contractio yn unol â Rheoliadau Contract Cyhoeddus 2015.  Ymgymerir â phob proses mewn modd agored, teg a thryloyw wrth gydymffurfio â pholisi caffael y Comisiwn ei hun. Mae tîm caffael craidd gan y Comisiwn yn ategu contractau gwerth uwch gyda thrafodion busnes gwerth isel wedi’i ddirprwyo i reolwyr lleol.

Manylir ar flaenoriaethau strategol y Comisiwn yn y Cynllun Busnes. 

Porthol Caffael

Yn ein Porthol Caffael pwrpasol bydd y Comisiwn yn hysbysebu pob cyfle contract ar gyfer nwyddau a gwasanaethau na ellir eu cael trwy gytundebau fframwaith neu gontractau cyfredol. Caiff cyfleoedd contract gwerth uwch eu hysbysebu hefyd ar Contracts Finder ac yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd yn ôl y gofyn. Bydd y Comisiwn hefyd yn cyhoeddi hysbysiadau dyfarnu contract ar gyfer y cyfleoedd contract gwerth uwch a hysbysebwyd.

Pan fyddwch yn ymweld yn gyntaf â’r Porthor cofrestrwch drwy ddilyn y ddolen Cofrestru am ddim ar frig deheuol y dudalen lanio. Cofiwch i ddewis codau diddordeb yr Eirfa Caffael Gyffredin (CPV) a fydd yn cynhyrchu hysbysiad e-bost awtomatig pan gyhoeddir hysbyseb yn cynnwys y codau hyn. Bydd y Comisiwn yn defnyddio’r codau CPV canlynol yn rheolaidd.

 • 79315000 – Gwasanaethau ymchwil cymdeithasol;
 • 98200000 – Gwasanaethau ymgynghori cyfleoedd cydraddoldeb

Gofynion Cyflenwr

Defnyddia’r Comisiwn nifer o weithdrefnau fel a ganlyn:

 • Cytundebau fframwaith cenedlaethol.
 • Cytundebau ar y cyd sydd eisoes yn bodoli.
 • Cais am Bris (RFQ) ar gyfer contractau gwerth isel.
 • Gweithdrefn tendro agored (ITT) ar gyfer contractau gwerth uwch.

O fewn tendr agored byddwn yn gofyn nifer o gwestiynau asesu addasrwydd darpar gyflenwyr, gan gynnwys yr adrannau a ganlyn:

 • Gwybodaeth Cyflenwr
 • Seiliau ar gyfer gwahardd gorfodol ac yn ôl disgresiwn
 • Statws Economaidd ac Ariannol
 • Gallu Technegol a Phroffesiynol
 • Gofynion Ychwanegol
  • Cwestiynau prosiect penodol i asesu Gallu Technegol a Phroffesiynol
  • Yswiriant
  • Cydymffurfiaeth â deddfwriaeth cydraddoldeb
  • Rheoli Amgylcheddol
  • Iechyd a Diogelwch
 • Datganiad

​ Yn nodweddiadol disgwyliwn i sefydliad fod yn masnachu’n broffidiol ac i fod â throsiant yn gymesur â gwerth contract. Ar gyfer contractau ymchwil a rhai eraill mae’r Comisiwn yn gofyn i gyflenwyr fod ag yswiriant indemniad proffesiynol.

Bydd y porthol yn hwyluso ymatebion i gwestiynau asesu addasrwydd drwy storio atebion blaenorol y cyflenwr ar gyfer adolygu. Gallai’r cyflenwr ddewis i ail-ddefnyddio’r un ateb neu ddiweddaru’r ymateb yn ôl yr angen. 

Dyfarniadau

Bydd y meini prawf dyfarnu contract wedi’u manylu yn y fanyleb. Bydd y Comisiwn yn masnachu ar ei delerau a’i amodau ei hunan ac fe’i cynhwysir gyda’r ddogfennaeth tendro. Ar gyfer contractau gwerth isel yn is na £10,000 er enghraifft fel eu dyfarnir yn yr RfQ, bydd ein telerau a’n amodau safonol yn gymwys, gweler isod.

Unwaith caiff y contract ei ddyfarnu a’i arwyddo gan bob parti cyflwynir archeb brynu (PO) i’r contractwr. Bydd y PO yn dynodi os yw telerau ac amodau pwrpasol yn gymwys i’r contract, fel arall bydd telerau ac amodau safonol yn gymwys. Sicrhewch fod rhif y PO ar unrhyw anfoneb i sicrhau taliad prydlon.

Gwneir taliadau i gontractwyr yn dilyn derbyn nwyddau neu wasanaethau yn unol â’r contract ac yn enwedig i’r rhestr daliadau. Cyn belled â phosib, gwneir taliadau drwy gredydau banc wedi’u hawtomeiddio (BACS).

Adborth

Os hoffech sylwi ar yr wybodaeth hon cysyllter â:

Senior Procurement Business Partner
Equality and Human Rights Commission
3rd Floor
Arndale Centre
Manchester
M4 3AQ

E-bost: procurementhelpdesk@equalityhumanrights.com

Diweddarwyd ddiwethaf: 22 Aug 2018