Pwy sy’n rhedeg Cymru? Canfyddiadau Allweddol

Cyrff cyhoeddus  

 • Mae menywod yn ffurfio’r rhan fwyaf o weithlu’r sector cyhoeddus yng Nghymru. Yn gyffredinol, nid adlewyrchir hyn yn yr uwch swyddi.
 • Gwnaeth dau sector gryn dipyn o gynnydd, gan ddangos y gellir ei wneud:
 1. Yn y sector iechyd mae cyfran Prif Weithredwyr sydd yn fenywod wedi cynyddu o 10 i 60 y cant.
 2. Ym myd addysg, mae 60 y cant o brif athrawon yn yr ysgolion yng Nghymru yn fenywod, ac mae cyfran Is-gangellorion Prifysgol sydd yn fenywod wedi codi o 22 i 38 y cant.

Gwleidyddiaeth

 • Mae cyfran Arweinyddion Cyngor sydd yn fenywod yn isel ar 9%
 • Mae cydbwysedd rhywedd gwell ymysg cynrychiolwyr etholedig lleol ar y cyfan, mae tri chwarter o’r holl gynghorwyr yn ddynion.
 • Ers i ni adrodd ddiwethaf, bu cynnydd yn y gyfran o fenywod yng Nghabinet Llywodraeth Cymru.
 • Mae cyfran ACau ac ASEau sydd yn fenywod yn aros yr un faint.
 • Cynyddodd cyfran ASau o Gymru sydd yn fenywod yn etholiad  2015.

Penodiadau cyhoeddus

 • Mae llai na 5 y cant o benodiadau cyhoeddus yn nwylo pobl anabl. Mae mwy na 20 y cant o boblogaeth Cymru yn anabl.

Busnes

 • Dim ond 6 y cant o Brif weithredwyr neu gyfwerth y 100 busnes mwyaf yng Nghymru sydd yn fenywod.

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 08 Mar 2017