Mind the gap: painted on the floor at an underground station

Bwlch cyflog rhwng y rhywiau: ein camau gorfodi

Mae'n ofyniad cyfreithiol i bob cyflogwr perthnasol gyhoeddi eu gwybodaeth bwlch cyflog rhwng y rhywiau bob blwyddyn.

Y dyddiad cau i gyflogwyr adrodd am eu gwybodaeth bwlch cyflog rhwng y rhywiau yw’r canlynol

 • ar gyfer y rhan fwyaf o gyflogwyr y sector cyhoeddus: 23:59 ar 30 Mawrth
 • ar gyfer cyflogwyr y sector preifat a gwirfoddol a chyflogwyr eraill yn y sector cyhoeddus: 23:59 ar 4 Ebrill

Gweler ein tudalennau adrodd bwlch cyflog rhwng y rhywiau i gael rhagor o wybodaeth ynghylch pwy sy’n gorfod adrodd a sut i gyfrifo’ch bwlch cyflog.

Beth ydym yn ei wneud am sefydliadau nad ydynt yn dilyn y rheolau?

Mae ein polisi ymgyfreitha a gorfodi yn esbonio sut rydym yn penderfynu pa gamau i’w cymryd yn erbyn cyflogwyr nad ydynt yn dilyn y rheolau.

Mae gennym y pŵer i gymryd camau gorfodi yn erbyn unrhyw gyflogwr nad yw'n cydymffurfio â'i ddyletswyddau adrodd.

Yn gyntaf byddwn yn anfon hysbysiadau rhybuddio at sefydliadau sydd wedi methu ag adrodd. Efallai y byddwn wedyn yn cynnal ymchwiliad i gadarnhau a ydych yn torri’r rheoliadau. Os ydych, gallwn anfon ‘hysbysiad gweithred anghyfreithlon’ statudol atoch, sef llythyr yn dweud wrthych am gydymffurfio â’ch rhwymedigaethau adrodd.

Os ydych yn gorff cyhoeddus efallai y byddwn yn cynnal asesiad sector cyhoeddus neu’n anfon ‘hysbysiad cydymffurfio statudol’ atoch, yn ôl yr angen.

Os bydd unrhyw sefydliad yn methu â chydymffurfio â hysbysiad cydymffurfio statudol, efallai y byddwn yn ceisio gorchymyn llys yn eich erbyn. Mae methu â chydymffurfio â’r gorchymyn llys yn drosedd, a gellir eich cosbi â dirwy ddiderfyn os cewch eich dyfarnu’n euog.

Byddwn yn sicrhau bod manylion unrhyw gyflogwyr y byddwn yn ymchwilio iddynt ar gael ar ein gwefan.

Pa sefydliadau sydd heb adrodd ar eu bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn 2022?

Nid yw 28 o sefydliadau wedi adrodd ar eu bwlch cyflog rhwng y rhywiau eleni.

Fe'u rhestrir isod.

 • Achieving for Children Community Interest Company
 • Adare Sec Limited
 • Alaraby Television Network Limited
 • Anglian Windows Limited
 • BD Together Ltd.
 • Buck Consultants Limited
 • Costco Wholesale UK Limited
 • Genius Foods Limited
 • ICE Data Services Europe Limited
 • Inspireall Leisure And Family Support Services
 • JELD-WEN UK Limited
 • NSF Safety and Quality UK Limited
 • Petrogas Group UK Limited
 • Pollo Limited
 • Poole High School
 • Premiere Coffee Limited
 • Quadient UK Limited
 • Ralph Coleman International Limited
 • Rico Logistics Ltd.
 • Scarsdale Vets (Derby) Limited
 • Secured Express Limited
 • Shuropody Retail Limited
 • St. Cloud Care Limited
 • Swissport GB Limited
 • Synergy Health Managed Services Limited
 • The Rosedale Hewens Academy Trust
 • Tile Giant Limited
 • Umbrella Contracts Limited

Diweddarwyd ddiwethaf: 11 Jul 2022