Prynu deilliannau gwell: prif-ffrydio ystyriaethau cydraddoldeb wrth gaffael – canllaw i awdurdodau cyhoeddus yn Lloegr

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Public sector

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 26 May 2022

This is the cover for Buying better outcomes: mainstreaming equality considerations in procurement: a guide for public authorities in England

Mae awdurdodau cyhoeddus yn gwario £236 biliwn bob blwyddyn ar brynu nwyddau, gwaith neu wasanaethau gan sefydliadau eraill ar draws pob sector. Gall y pŵer archebu gael ei ddefnyddio gan awdurdodau cyhoeddus fel modd o hybu cydraddoldeb a, pan fo’n briodol, ennill buddion cymdeithasol ehangach, megis creu cyfleoedd hyfforddi neu gyflogaeth.

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 (y Ddeddf) yn amlinellu cyfraith wrth-wahaniaethu a gofynion dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus (PSED). Dylai cydymffurfio â’r PSED helpu awdurdodau cyhoeddus sicrhau bod y nwyddau, gwasanaethau a’r gwaith y maent wedi’u caffael yn addas i’r diben - ac felly yn sicrhau eu bod yn bodloni anghenion eu defnyddwyr. Felly dylid ei weld hefyd fel teclyn effeithiol ar gyfer gwella economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd ac o’r herwydd, gwerth am arian.

Eglura’r canllaw hwn sut y gallai awdurdodau cyhoeddus ystyried yr orchwyl o sicrhau eu bod yn cydymffurfio â rhwymedigaethau’r PSED yng nghamau gwahanol y cylch caffael ac mae’n eich tywys drwy faterion cydraddoldeb y byddai angen i chi efallai ystyried ymhob cam. Mae ein gwefan hefyd yn cynnwys dolenni i ddeunydd atgyfeirio defnyddiol megis cynhyrchion canllaw cyflenwol, astudiaethau achos a modiwlau hyfforddi.

Lawr lwytho’r canllaw