A pair of eyes A pair of eyes

Straeon hawliau dynol

Gweler hawliau dynol mewn ymarfer

Mae llawer ohonom yn cymryd hawliau dynol yn ganiataol, ond yna mae rhywbeth yn mynd o’i le. Dyma’r math o beth a allai ddigwydd i unrhyw un, ac mae’n gwneud inni deimlo ein bod wedi’n trin yn wael, bod rhywun wedi gwahaniaethu yn ein herbyn neu wedi ein darostwng. Ac yna rydym yn ymuno â’r miloedd o bobl ym Mhrydain sy’n dibynnu ar hawliau dynol i wella eu bywydau.

Mae llawer o straeon cyfarwydd yn y newyddion yn ymwneud â hawliau dynol. Pobl hŷn a gamdrinir mewn cartrefi gofal, gwadu triniaeth a allai achub bywyd i gleifion, y wasg yn goresgyn preifatrwydd pobl – dyma rai yn unig o’r cannoedd o sefyllfaoedd y gellir eu herio ar seiliau hawliau dynol.

Gwyliwch y fideos isod i ddeall pwysigrwydd hawliau dynol mewn sefyllfaoedd a allai effeithio arnoch chi, eich teulu neu ffrindiau.

Cael mwy o ofal er mwyn gwella ansawdd bywyd

Mae ar Jan sglerosis ymledol. Wedi’i chyfyngu i’w gwely am y rhan fwyaf o’r dydd oherwydd y lefel isel o ofal a ddyrannwyd iddi gan ei hawdurdod lleol, fe wnaeth hi ddefnyddio hawliau dynol i ddwyn achos cyfreithiol ac ennill y cymorth oedd ei angen ar gyfer ansawdd rhesymol o fywyd.

Rhoi hawliau dynol wrth galon gofal iechyd meddwl

Mae Canolfan Adsefydlu Rathbone, rhan o Ymddiriedolaeth GIG Mersey Care, yn sicrhau mai hawliau dynol yw’r sylfaen i drin bobl â chyflyrau iechyd meddwl arni â thegwch, parch ac urddas.

Rhoi terfyn ar stopio a chwilio annheg

Mae Nick wedi’i stopio dros 30 o weithiau gan yr heddlu a mae’n credu bod lliw ei groen yn ei wneud yn darged. Mae Nick mewn sefyllfa dda i farnu a yw’r driniaeth hon yn annheg – mae’n swyddog heddlu ei hunan. Mae’n defnyddio ymagwedd hawliau dynol i wella stopio a chwilio er mwyn atal targedu lleiafrifoedd ethnig penodol yn annheg.

Newid y ffordd mae pobl ifanc yn cael eu trin gan yr heddlu

Arestiwyd Hughes am drosedd na wnaeth ei gyflawni. Gwnaed ei ofid yn waeth pan nad oedd yn gallu cysylltu â’i deulu oherwydd, fel rhywun 17 oed, roedd y gyfraith yn ei drin fel oedolyn. Fe wnaeth Hughes ddefnyddio hawliau dynol i herio’r gyfraith. Enillodd ei achos ac erbyn hyn gall pobl ifanc 17 oed gyrchu’r un cymorth â phlant eraill pan ydynt yn cael eu harestio – rhaid i’r heddlu roi gwybod i’w rhieni, neu oedolyn priodol arall, am eu sefyllfa.

Diweddarwyd ddiwethaf: 04 May 2016