Asesu effaith a’r Ddeddf Cydraddoldeb: Canllaw i awdurdodau rhestredig yng Nghymru

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • Public sector

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Cymru flag icon

      Cymru

First published: 01 Oct 2014

This is the cover of Assessing impact and the equality duty publication

Dylai awdurdod cyhoeddus sydd yn bwriadu cyflwyno polisi newydd neu wneud newidiadau neu doriadau i wasanaeth sicrhau bod ganddo dystiolaeth ddigonol i ystyried a fyddai’r penderfyniad yn effeithio’n anghymesur ar bobl yn rhannu un neu fwy o nodweddion gwarchodedig. Gofyniad dyletswydd cydraddoldeb cyffredinol yw hyn.

Cafodd y canllaw hwn ei lunio’n bennaf ar gyfer y rheiny sydd yn gyfrifol dros roi dyletswyddau cydraddoldeb sydd yn benodol i Gymru ar waith, yn arbennig y rheiny ar lefel uwch a gweithredol sydd yn gyfrifol dros bolisïau a gwneud penderfyniadau. Bydd y canllaw hefyd yn ddefnyddiol i unrhyw un sydd â diddordeb yng ngwaith a gweithrediadau awdurdodau cyhoeddus.

Lawr lwytho'r canllaw