A busy crowded street A busy crowded street

Anghydraddoldeb traws wedi’i adolygu

Mae’r Comisiwn yn gweithio i leihau anghydraddoldeb, dileu gwahaniaethu, hybu cydraddoldeb a hawliau dynol, a meithrin perthynas dda ar draws yr holl feysydd cydraddoldeb gwarchodedig, gan gynnwys i bobl draws.  

Yn yr adran hon rydym yn amlygu rhai o brif ganfyddiadau’r Adolygiad Ymchwil Traws (Mitchell a Howarth 2009) a gyhoeddwyd gan y Comisiwn ym mis Hydref 2009, ac yn nodi’r camau y bydd y Comisiwn yn ymgymryd â hwy yn y flwyddyn nesaf.

Canfod mwy

Gwybodaeth berthnasol arall

Lawr lwytho'r adroddiad

Llunio cwestiynau hunaniaeth ryweddol (gan gynnwys trawsryweddol) ar gyfer monitro (gan gynnwys arolygon)

Cafodd NatCen (National Centre for Social Research) ei gomisiynu gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i lunio cwestiynau newydd sy’n dal hunaniaeth ryweddol (gan gynnwys trawsryweddol). Mae NatCen ar hyn o bryd yn edrych am bobl drawsryweddol i gymryd rhan mewn grwpiau ffocws a chyfweliadau i fwydo i ddatblygiad y cwestiynau.

Nodiadau ar derminoleg

Mae’r termau ‘pobl draws’ a 'phobl drawsryweddol’ ill dau yn cael eu defnyddio fel termau ymbarél i bobl y mae eu hunaniaeth ryweddol a/neu fynegiant rhyweddol yn wahanol i’w rhyw ar enedigaeth, gan gynnwys pobl drawsrywiol (y rheini sy’n bwriadu dilyn, yn dilyn neu wedi dilyn proses ailbennu rhywedd i fyw yn barhaol yn y rhywedd y maent wedi’i gaffael), trawswisgwyr/pobl drawswisgol (y rheini sy’n gwisgo dillad sydd wedi’u cysylltu’n draddodiadol â’r rhyw arall naill ai’n achlysurol neu’n fwy rheolaidd), pobl ‘androgyne/polygender’ (y rheini sydd â hunaniaethau rhywedd nad ydynt yn ddeuaidd ac nid ydynt yn gweld eu hunain yn wryw nag yn fenyw), ac eraill sy’n cael eu diffinio yn wahanol o ran rhywedd.